OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ธุรกิจร้านอาหาร ตอน สื่อสารสร้างยอดขาย | EP4

441 ครั้ง
สิ่งสำคัญที่ธุรกิจร้านอาหาร จะต้องเรียนรู้ คือการสื่อสารเพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจของผู้ประกอบการ… ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การตลาด และการวางแผนการขาย จะต้องมีความรู้ติดตัว เพื่อประกอบธุรกิจประเภทนี้ 

จะมีอะไรบ้างมาดูกัน…
ติดตามต่อได้ใน กล่องความรู้...สู่โอกาส Tasty World  ตอน สื่อสารสร้างยอดขาย