OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ธุรกิจร้านอาหาร ตอน รู้รอบเรื่องร้านอาหาร | EP2

482 ครั้ง
จากที่ได้เรียนรู้วิธี คิดครบก่อนเริ่มต้นธุรกิจแล้ว การประกอบธุรกิจร้านอาหารนั้น ไม่ใช่แค่ต้องมุ่งมั่น และตั้งใจ แต่ต้องให้ความสำคัญกับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รสชาติ สถานที่ตั้ง คอนเซ็ปต์ และไอเดียในการจัดตกแต่งร้าน ที่จะมัดใจกลุ่มลูกค้า นั้น 

มีวิธีอย่างไร มาดูกันที่… กล่องความรู้...สู่โอกาส Tasty World  ธุรกิจร้านอาหาร…ตอน รู้รอบเรื่องร้านอาหาร