OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Element is not found

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
04 - 25 มิถุนายน 2566
เวลา: 11:00 - 17:00 น.

Play Matters : TK Board Game Club

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
04 - 25 มิถุนายน 2566
เวลา: 4 และ 25 มิ.ย. 2566 เวลา 10:30 - 15:30 น.

TK Board Game Workshop