OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ชมวังปารุสก์

113
30 มกราคม 2567 | เวลา: 13:00 - 16:00 น.
สถานที่: วังปารุสกวัน และพิพิธภัณฑ์ตำรวจ
ชมวังปารุสก์
TK Park เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม TK Small Tour พาผู้สนใจเดินทัศนศึกษาชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ ในรูปแบบ Walking Tour เดิน พูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ไปตามย่านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคม บุคคล และวัฒนธรรม ผ่านการพบปะสนทนากับผู้ที่รู้ลึกรู้จริงเกี่ยวกับสถานที่และชุมชนที่แวะไปเยี่ยมเยือน

กิจกรรม TK Small Tour สำหรับครั้งนี้ TK Park ชวนไปเยี่ยมชม “วังปารุสกวัน” ตั้งอยู่บนถนนพิษณุโลก ตัดกับถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

วังปารุสกวัน หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม วังปารุสก์ เป็นหนึ่งในวังเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน  โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้ก่อสร้างวังแห่งนี้ตามแบบคลาสสิกสไตล์วิลลาของอิตาลี พื้นที่ของวังปารุสกวันแต่เดิมมี 2 พระตำหนักคือ พระตำหนักจิตรลดา เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ และพระตำหนักปารุสกวันเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ได้เสด็จขึ้นครองราชย์และย้ายประทับไปที่พระราชวังดุสิต จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวมพระตำหนักทั้ง 2 เข้าด้วยกันและเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถจนถึงทิวงคต หลังจากนั้นวังปารุสกวันถูกส่งกลับคืนให้หน่วยงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และได้ถูกพัฒนาเป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการมากมาย จนถึงปัจจุบันนี้คือ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

กิจกรรม TK Small Tour กำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13:00–16:00 น.

[สถานะล่าสุด: ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว]

รับสมัครจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น

กำหนดการ
กิจกรรม TK Small Tour ทัวร์พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน 
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 13:00 – 16:00 น.
  • 12:00 – 13:00 น. : พร้อมกัน ณ จุดลงทะเบียน ประตูทางเข้าด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน เลขที่ 323 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
  • 13:00 – 13:15 น. : กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม แนะนำวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์ตำรวจวังปารุสกวัน
  • 13:15 – 14:00 น. : เยี่ยมชมตำหนักจิตรลดา วังปารุสกวัน ชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 จัดแสดงประวัติศาสตร์เรื่องราวเกี่ยวกับตำหนักจิตรลดา ตั้งแต่สมัยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ห้องประชุม และห้องจดหมายเหตุตำรวจ
  • 14:00 - 14:30 น. : เยี่ยมชม ชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 2-5 แสดงการจำลองห้องทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฏราชกุมาร
  • 14:30 – 15:30 น. : เยี่ยมชมอาคารกระจก จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ และบทบาทของตำรวจไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  • 15:30 – 16:00 น. : ถ่ายภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม