OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Obec Lib ให้กับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR Park)

121
17 - 19 ตุลาคม 2566
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR Park)
กิจกรรมอบรมการใช้งานโปรแกรม Obec Lib ให้กับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR Park)
TK Park อบรมการใช้งานโปรแกรม Obec Lib ให้กับอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 (SR Park) จ.นครราชสีมา ในวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2566