OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Li(fe)brary Branding สร้างชีวิตให้ห้องสมุด จุดไอเดียการสร้างแบรนด์

183
07 - 28 ตุลาคม 2566 | เวลา: 13:00 - 14:00 น. ในวันที่ 7,14,21,27,28 ต.ค. 66
สถานที่: เพจ Facebook : TK Park อุทยานการเรียนรู้ และช่อง Youtube : TKpark Channel
Li(fe)brary Branding สร้างชีวิตให้ห้องสมุด จุดไอเดียการสร้างแบรนด์
TK Park ขอเชิญบรรณารักษ์ ครู และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายทางออนไลน์ในกิจกรรม Librarian Space ภายใต้หัวข้อ “Li(fe)brary Branding สร้างชีวิตให้ห้องสมุด จุดไอเดียการสร้างแบรนด์” การบรรยายครั้งนี้จะได้เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของการสร้างแบรนด์ องค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ กลยุทธ์การสร้างเสน่ห์ให้แบรนด์ รวมทั้งกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศ ธรรมรักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รับชมออนไลน์ได้ในวันศุกร์และวันเสาร์ของเดือนตุลาคม 2566 ผ่านช่องทางเพจ Facebook : TK Park อุทยานการเรียนรู้ และช่อง Youtube : TKpark Channel
        
วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 : อุ่นเครื่องเรื่องแบรนด์
เรียนรู้ความหมายของแบรนด์ การตลาดกับการสร้างแบรนด์ และความสำคัญของการสร้างแบรนด์

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 : สร้างแบรนด์ให้ตราตรึง
ทำความเข้าใจองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ผ่าน Brand Identity , Brand DNA , Brand Communications

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 : โลก 2 ใบ กับการสร้างแบรนด์
รู้จักกับโลก 2 ใบ กับการสร้างแบรนด์ (โลกของแบรนด์ และ โลกของลูกค้า) เรียนรู้เส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) และศึกษาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) เพื่อให้รู้และเข้าใจความต้องของลูกค้าได้ตรงประเด็น

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 : กลยุทธ์การสร้างเสน่ห์ให้แบรนด์
เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างเสน่ห์ให้แบรนด์ผ่านสัมผัสแห่งแบรนด์ (Sensory Branding) ประสบการณ์ว้าว (WOW Experience Branding) บุคลิกภาพแบรนด์ (Brand Personality) การสร้างเรื่องราวเพื่อเล่าเรื่องแบรนด์ (Brand Storytelling) แบรนด์บุคคล (Personal Branding)

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 : แบรนด์บุคคลกับการสร้างแบรนด์
เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของแบรนด์บุคคล รวมทั้งกระบวนการสร้างแบรนด์บุคคล และบุคลากรของแบรนด์ในฐานะ Brand Ambassador