OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้

399
01 - 21 มีนาคม 2564
TK Park สานฝันเยาวชน สร้างชุมชนการเรียนรู้
สังคมที่แตกต่างหลากหลาย นำพาเราไปสู่ความท้าทายหลายประการ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมจึงจำเป็นยิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากความเข้าใจผู้คนรอบตัว ที่มีมุมมองและสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริง และร่วมแสวงหาแนวทางเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างตรงประเด็นที่สุด โครงการ TK DreamMakers จึงเกิดขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกันของผู้คนในสังคมที่หลากหลาย มุ่งให้เยาวชนกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-25 ปี ได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ในกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต อันจะนำไปสู่การทำงานและการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม

โครงการ TK DreamMakers  จัดโดย TK Park ร่วมกับ School of Changemakers จึงขอเชิญชวนเยาวชนมาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมผ่านประเด็นหลักที่น่าสนใจ เช่น
 • Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัย ทั้งในครอบครัวและโรงเรียน ที่ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องท้าทาย
 • Gender Diversity ความหลากหลายทางเพศ ที่มากกว่าการแสดงออกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
 • Disability ความบกพร่องทางร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และการเข้าถึงโอกาสในสังคม
 • Ethnicity ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ที่เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา มีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
เรียนรู้อะไรบ้าง
ตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ทีมเยาวชน TK DreamMakers จะได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 4 ด้าน หรือ 4 C's ได้แก่ Critical Thinking, Creativity, Communication และ Collaboration โดยใช้เครื่องมือในการทำความเข้าใจปัญหา (Insight Tools) และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)  ผ่านช่องทางการเรียนรู้ทั้งในพื้นที่จริงและเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Online Learning Platform พร้อมกิจกรรมสนุกๆ ร่วมกับเพื่อนๆ และโค้ชอย่างใกล้ชิด

หัวข้อการอบรม
 • เส้นทางของ DreamMakers
 • มาฝึกฝนทักษะ Empathy กันเถอะ!
 • ฝึกฝนการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล
 • สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้ Insights
 • สมมติฐานการเปลี่ยนแปลง Theory of Change
 • การพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์
 • การสื่อสารเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่จะได้รับ
 • โอกาสในการบอกเล่าประสบการณ์ในการเรียนรู้ และนำเสนอไอเดียในงาน TK แจ้งเกิด ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park กรุงเทพฯ
 • โอกาสในการรับทุนสนับสนุนเพื่อลงมือทำจริง มูลค่า 10,000 บาทต่อทีม จาก TK Park พร้อมทรัพยากรสนับสนุนต่างๆ เช่น โค้ช เครือข่าย ภายใต้โครงการ StartYoung ของ School of Changemakers
 • ใบประกาศนียบัตรในรูปแบบดิจิทัลจาก TK Park และ School of Changemakers
คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร
1. กลุ่มเยาวชนจำนวน 2-5 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-25 ปี
2. อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดหรือพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี ศรีสะเกษ แม่ฮ่องสอน โดยมีศูนย์ประสานงานโครงการดังนี้
 • อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala)
 • อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park Pattani)
 • อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat)
 • อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)
 • อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (MHS Park)
3. อยากเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และหาประสบการณ์ ผ่านกระบวนการทำโครงการเพื่อสังคม
4. มีความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากทำความเข้าใจชุมชนและอยากริเริ่มไอเดียในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
5. เปิดใจ รับฟัง พร้อมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนร่วมโครงการและโค้ช
6. มีเวลาว่างอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ
7. เข้าร่วมโครงการได้ตลอด ในทุกขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือก สมาชิกในทีมทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนด ไม่ต่ำกว่า 80% จึงจะได้รับใบประกาศนียบัตร เมื่อจบโครงการ
สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2564 กรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/TKdreammakerapply
ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 26 มีนาคม 2564 ทาง www.tkpark.or.th
ติดต่อสอบถาม คุณพชรมน บุญญานุพงศ์ (ออม) 098-8592648 (9.00-17.00 น.) หรือ ome@schoolofchangemakers.com

FAQ คำถามเกี่ยวกับ TK DreamMakers
Q: เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ
A: TK DreamMakers มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคีเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้จังหวัดต่างๆ มาร่วมเรียนรู้หัวข้อความท้าทายทางสังคม โดยอาศัยโจทย์ในพื้นที่ ใกล้ตัว และพาทุกคนผ่านประสบการณ์การทำความเข้าใจคนที่แตกต่างหลากหลาย ด้วยกระบวนการ Design Thinking และเครื่องมือทำความเข้าใจปัญหาเชิงลึก โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ ลองค้นหา พัฒนาทักษะความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมี สร้างสรรค์ไอเดียในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และเข้าอกเข้าใจร่วมกัน

Q: อยากสมัครเข้าร่วมโครงการต้องทำอย่างไร
A:  วิธีการสมัคร มีขั้นตอนดังนี้
1. น้องๆ ที่สนใจ อายุ 15-25 ปี รวมทีมกันมา 2-5 คน
2. เลือกหัวข้อที่สนใจอยากทำความเข้าใจ
 • Generation Gap ช่องว่างระหว่างวัย ทั้งในครอบครัวและโรงเรียน ที่ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นเรื่องท้าทาย
 • Gender Diversity ความหลากหลายทางเพศ ที่มากกว่าการแสดงออกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
 • Disability ความบกพร่องทางร่างกาย ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต และการเข้าถึงโอกาสในสังคม
 • Ethnicity ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ที่เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา มีผลกระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. โหลดแบบฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวของสมาชิกในทีมได้ที่ http://bit.ly/TKD-TeamInfo
โดยข้อมูลทีมที่ต้องชวนเพื่อนสมาชิกมากรอกลงในไฟล์ .xls ได้แก่  
ชื่อ-นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • อายุ
 • อีเมล
 • เบอร์โทร
 • Line ID (ถ้ามี)
 • ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารของสมาชิกในทีม (กรุณากรอกที่อยู่ปัจจุบัน เนื่องจากจะมีการส่ง Toolkits ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ ทั้ง Online และ Offline)
 • ทักษะ/เป้าหมาย/ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ
ชวนเพื่อนๆ มาช่วยกันกรอกข้อมูลในตาราง เมื่อกรอกเสร็จแล้ว เซฟไฟล์ .xls เพื่อเตรียมอัพโหลดในแบบฟอร์มใบสมัคร
4. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/TKdreammakerapply
5. ภายใน 3 วันจะมีอีเมล์ยืนยันการสมัครตอบกลับไป
6. รอการติดต่อกลับหากมีการสัมภาษณ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกวันที่ 26 มีนาคม 2564 ทางอีเมล์ และ  www.tkpark.or.th

Q: เตรียมตัวอย่างไรก่อน และระหว่างเข้าร่วมโครงการ
A: น้องๆ สามารถเตรียมตัวก่อน และระหว่างเข้าร่วมโครงการดังนี้
 • อุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจจะเป็นมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อย่างน้อยทีมละ 1 เครื่อง เพื่อเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน Google Classroom (จะมีงานกลุ่ม และงานเดี่ยวโดยมีหัวหน้าทีมเป็นคนส่งงาน โดยวิธีการเรียนรู้ผ่าน Platform ทีมงานจะแจ้งให้ทราบอีกที หลังจากได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ)
 • จัดเวลาอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Platform Online คุยกับโค้ช และทำกิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานโครงการ
Q: สนใจเข้าร่วมแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เครือข่ายทั้ง 5 จังหวัด จะต้องทำอย่างไร?
A: หากผู้สมัครสนใจแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เครือข่าย 5 พื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียง จะไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจาก TK DreamMakers เป็นโครงการนำร่องในปีแรก และด้วยสถานการณ์ Covid-19 ที่จำเป็นต้องจัดกิจกรรมแบบ Social Distancing เพื่อความปลอดภัยและสะดวกต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการนี้จึงกำหนดพื้นที่เริ่มต้น 5 ศูนย์ประสานงาน ได้แก่
 • อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park Yala)
 • อุทยานการเรียนรู้ปัตตานี (TK Park Pattani)
 • อุทยานการเรียนรู้นราธิวาส (TK Park Narathiwat)
 • อุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (SSK Park)
 • อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน (MHS Park)
ผู้สมัครจึงควรอาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือใกล้เคียงที่สามารถเดินทางมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และพี่โค้ชได้ทุก 2 สัปดาห์      

Q: กระบวนการเรียนรู้ใน TK DreamMakers เป็นอย่างไรบ้าง
A: กระบวนการเรียนรู้ใน TK DreamMakers ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 เพื่อความปลอดภัยของทุกคน จึงจัดให้เป็นการเรียนรู้แบบผสมผสาน คือ น้องๆ จะได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน Platform Online (Google Classroom) มีบทเรียน ต่างๆ และการบ้านให้กลับไปทำ และส่งตามกำหนด โดยระหว่างทางจะมีพี่โค้ชเป็นเพื่อนร่วมทาง คอยดูแลและสนับสนุนผ่านทางช่องทางต่างๆ ที่ตกลงกัน เช่น Line/โทรศัพท์/Zoom  
         ทุกๆ 2 สัปดาห์ น้องๆ จะได้เจอกับพี่โค้ช และทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจัดขึ้นที่ TK Park แต่ละจังหวัด (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงต่อครั้ง)

Q: ตารางกิจกรรมตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ของแต่ละพื้นที่
A: แต่ละจังหวัดจะมีตารางการจัดกิจกรรมออฟไลน์ในพื้นที่แตกต่างกัน สามารถเช็ควันที่ได้ตามตารางแนบนี้
ขอให้น้องๆ จัดตารางเวลาให้ว่างตามวันดังกล่าวเพื่อทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ และโค้ช
 • TK Park ยะลา
 • TK Park ปัตตานี
 • TK Park นราธิวาส
 • TK Park แม่ฮ่องสอน
 • TK Park ศรีสะเกษ
(วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Q: ระบบสนับสนุนใน TK DreamMakers มีอะไรบ้าง
A: ระบบสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ TK DreamMakers ได้แก่
 • Toolkits จัดส่งถึงบ้านให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน
 • Coach ประจำทีม
 • ฝ่ายสนับสนุนคอยตรวจการบ้าน และแนะนำแนวทาง
 • แหล่งเรียนรู้และข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ
 • แพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับ TK DreamMakers โดยเฉพาะ
 • คอมมูนิตี้ออนไลน์ TK DreamMaker Facebook Group
 • เงินทุนสนับสนุน 10,000 บาทต่อทีม สำหรับทีมที่สนใจลงมือทำจริงหลังจากจบโครงการ (แนวทางการคัดเลือกทีมจะแจ้งให้ทราบต่อไป)