OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการ “เปิดกล้อง ท่องกรุง (รัตนโกสินทร์)”
กิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะการถ่ายภาพและผลิตสื่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

81
15 - 22 มิถุนายน 2567 | เวลา: 08.30 - 17.00 น.
สถานที่: ห้องการแสดงและกิจกรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์
โครงการ “เปิดกล้อง ท่องกรุง (รัตนโกสินทร์)” กิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะการถ่ายภาพและผลิตสื่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จัดโครงการ “เปิดกล้อง ท่องกรุง (รัตนโกสินทร์)” กิจกรรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะการถ่ายภาพและผลิตสื่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 15-16 และ 22 มิถุนายน 2567 เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน 9 โรงเรียนบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงเรียนในพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และโรงเรียนที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยหวังสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีความเป็นไทย

กิจกรรม “เปิดกล้อง ท่องกรุงรัตนโกสินทร์” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาที่จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ และฝึกทักษะให้กับเยาวชน อาทิ คุณนภันต์ เสวิกุล ช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คุณสงคราม โพธิ์วิไล ช่างภาพระดับประเทศ คุณณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์ นักเขียนนามปากกา “ปะการัง” นักเขียนมากความสามารถ โล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 45 คน จากโรงเรียนที่อยู่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ โรงเรียนในพื้นที่สานักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และโรงเรียนที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ 

1. โรงเรียนสตรีวิทยา 
2. โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. โรงเรียนราชินี 
4. โรงเรียนวัดราชบพิธ 
5. โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
6. โรงเรียนเทพศิรินทร์
7. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
8. โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
9. โรงเรียนราชวินิต

ได้พัฒนาทักษะการสื่อสาร โดยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริบทของตนเองได้ อีกทั้งผลงานของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ จะถูกจัดแสดงที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์อีกด้วย

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มิถุนายน 2567

กิจกรรม วันที่ 15 มิถุนายน 2567 (เวลา 08.30 - 16.40 น.)
 • การบรรยายหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจด้านการถ่ายภาพ โดย อ.นภันต์ เสวิกุล
 • การบรรยายหัวข้อ ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดย อ.นภันต์ เสวิกุล
 • การบรรยายหัวข้อ การเขียนบรรยายและเขียนสารคดี โดย อ.ณรงค์ฤทธิ์ ยงจินดารัตน์
 • การบรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวก่อนลงพื้นที่ถ่ายภาพ ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข โดย อ.วัชระ ทองนาค
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องการแสดงและกิจกรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 


กิจกรรม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
 • การบรรยายหัวข้อ การสร้างแรงบันดาลใจด้านการถ่ายภาพ และประสบการณ์การถ่ายภาพ โดย อ.สงคราม โพธิ์วิไล
 • การบรรยายหัวข้อ การถ่ายภาพและการผลิตสื่อ โดย อ.สงคราม โพธิ์วิไล, ดร.กิตติธัช ศรีฟ้า, ผศ.ดร.ดลพร ศรีฟ้า, อ.ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง และ อ.เจตน์จันทร์ เกิดสุข
 • จัดกลุ่มจำนวน 5 กลุ่ม เพื่อเสนอความคิดเห็นและเลือกสถานที่ที่เยาวชนสนใจถ่ายภาพ
 • ชมนิทรรศการภายในนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
สถานที่จัดกิจกรรม : ห้องการแสดงและกิจกรรม นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 


กิจกรรม วันที่ 22 มิถุนายน 2567 (เวลา 08.30 - 16.30 น.)
 • เดินทางไปยังสถานที่ที่เยาวชนกำหนดเป็นเป้าหมาย และฝึกปฏิบัติถ่ายภาพตามที่กลุ่มกำหนด
 • Brainstorm เพื่อคัดเลือกภาพและเขียนบรรยายภาพ
 • วิทยากรให้คำแนะนำ จัดนิทรรศการภาพถ่าย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม : บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์


หมายเหตุ
 1. กำหนดการและสถานที่ถ่ายภาพอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 2. สถานที่ถ่ายภาพ
  • พระบรมมหาราชวัง
  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
  • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร และพระราชวังเดิม
  • ป้อมพระสุเมรุ และชุมชนใกล้เคียง

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
12 กรกฎาคม - 10 พฤศจิกายน 2567
เวลา: 10.00 - 17.00 น.

หัดสร้างเว็บตูน กับ Webtoon Academy Thailand

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้