OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

20 Years of Thailand Knowledge Creation : Past and Future

589
08 พฤษภาคม 2567 | เวลา: 13.00 - 15.30 น.
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
20 Years of Thailand Knowledge Creation : Past and Future
นำเสนอเส้นทางและทิศทางการดำเนินงานพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ  การพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ ประโยชน์ที่จะได้รับจากงานและกิจกรรมองค์ความรู้ต่างๆ ของ สบร. เริ่มต้นจากอดีต ปัจจุบัน ไปสู่อนาคต เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนชาวไทย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน เกิดแรงบันดาลใจในการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาขยายผลให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 8  พฤษภาคม  2567  เวลา 13.00 - 15.30 น.  ณ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้ 
  1. การเปิดงาน OKMD : 20 years of Thailand Knowledge Creation กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการดําเนินงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้กับคนไทยของ สบร. โดยการพูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรที่มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างสรรค์พัฒนาและให้บริการองค์ความรู้ให้กับคนไทยและความประทับใจตลอดระยะเวลาการทำงาน และการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง รวมถึงการเปิดตัวศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (OKMD National Knowledge Center) บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ที่จะเป็น “ต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะ” ที่ให้บริการความรู้หลากหลาย ครบวงจร ทันสมัย และขนาดใหญ่แห่งใหม่ของประเทศ บนพื้นที่รวมกว่า 20,000 ตารางเมตร ที่คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ. 2569
  2. การเสวนาภายใต้หัวข้อ 20 years of Thailand Knowledge Creation : Past and Future

    Past
    เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราว ความรู้ แนวคิด ในการริเริ่มสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ การขยายโอกาสให้คนไทยทุกช่วงวัยได้เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้รับแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมกระตุ้นความสนใจเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ สบร. ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ

    Future เวทีแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ มุมมองใหม่ วิธีการใหม่ ทิศทางใหม่ ของโลกแห่งการเรียนรู้ในอนาคตที่จะทำให้คนไทยในโลกปัจจุบันก้าวไปสู่โลกอนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพทุนมนุษย์ และเป็นที่ต้องการของโลกอนาคต พร้อมแนวคิดการเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ Knowledge Hub และย่านการเรียนรู้ Learning District ที่จะเป็นหมุดหมายของการท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย เข้ากับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ของศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติฯ  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำของประเทศ

  3. การจัดแสดงนิทรรศการ OKMD National Knowledge Center นิทรรศการนำเสนอเรื่องราวการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติฯ ในมิติต่างๆ ทั้งแนวคิด การออกแบบ การจัดสรรพื้นที่บริการความรู้แก่ประชาชนใน 4 พื้นที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ห้องสมุดมีชีวิต (Living Library) พื้นที่เรียนรู้และพัฒนาทักษะ (Learning Space) พื้นที่เพื่อการแสดงออก (Expression Space) และพื้นที่บริการวิชาการ ขนาด 20,000 ตารางเมตร และการจัดการความรู้ในศูนย์การเรียนรู้ฯ  การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้สาธารณะรูปแบบใหม่ของประเทศ (Knowledge Center Prototype) การสร้างสมดุลระหว่างการเรียนรู้ออนไลน์กับการเรียนรู้ในพื้นที่กายภาพ และการเป็นศูนย์กลางแห่งความรู้ (Knowledge Hub) ที่สำคัญของประเทศ เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นการพัฒนาบริการและการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
เอกสารดาวน์โหลด
Factsheet งาน OKMD : 20 years of Thailand Knowledge Creation
กำหนดการงาน OKMD : 20 years of Thailand Knowledge Creation