OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แนวโน้มทักษะความรู้ที่จําเป็นของคนไทยในอนาคต (OKMD Knowledge Outlook)

212
29 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2567
แนวโน้มทักษะความรู้ที่จําเป็นของคนไทยในอนาคต (OKMD Knowledge Outlook)
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยแนวโน้มทักษะความรู้ที่จําเป็นของคนไทยในอนาคต (OKMD Knowledge Outlook) โดยท่านสามารถเข้าถึงแบบสอบถามได้ตามลิงค์หรือสแกน QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ OKMD ขอขอบคุณทุกท่าน ที่กรุณาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแบบสอบถามนี้ โดยข้อมูลของท่านจะเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของคนไทยร่วมกันต่อไป

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม

หรือสแกน QR codeกิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้