OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เวทีแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง OKMD และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

150
31 พฤษภาคม 2566 | เวลา: 14.00 – 15.00 น.
สถานที่: รับชมผ่าน LIVE : OKMDInspire และ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
เวทีแถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง OKMD และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ขอเชิญชมถ่ายทอดสด Facebook Live เวทีแถลงข่าวความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน” ระหว่าง OKMD และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) : 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 – 15.00 น.

โดย
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รับชมผ่าน LIVE : OKMDInspire และ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา