OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG

116
09 มีนาคม - 11 เมษายน 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. นำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้าน 1) เกษตรและอาหาร 2) พลังงานและวัสดุ และ 3) สังคมผู้สูงอายุ มาพัฒนาเป็นหลักสูตรบ่มเพาะและเผยแพร่ องค์ความรู้ที่บูรณาการระหว่างผลงานวิจัยทางวิชาการและองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติ และถ่ายทอดผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG ให้กลุ่มเป้าหมาย อันได้แก่ ผู้ว่างงาน ผู้กำลังเปลี่ยนงาน ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาองค์ความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ BCG Economy ผ่านการลงมือปฏิบัติ ออกแบบแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ (Business Model Canvas) โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานตลอดหลักสูตร เพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนำไปพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และผู้ประกอบการสร้างสรรค์ สามารถผลิตสินค้าและบริการที่ ตอบโจทย์ผู้บริโภคตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

กรอบเนื้อหาหลักสูตร 
โมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG Economy Model) จำนวน 20 หัวข้อ ในกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจสังคมผู้สูงอายุ 2) กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเชียว 3) กลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร โดยมีรายละเอียดหัวข้อ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 : สังคมผู้สูงอายุ


กลุ่มที่ 2 : พลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว


กลุ่มที่ 3 : เกษตรและอาหาร


หมายเหตุ : วิทยากร สถานที่จัดอบรม วันดำเนินงานจัดกิจกรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยไม่กระทบต่อการดำเนินงานโครงการฯ

ผลที่คาดหวัง
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน (ไม่ต่ำกว่า)  15  คน/เรื่อง รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 300 คน 
  • แผนพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ จำนวน (ไม่ต่ำกว่า)  1 แผน/เรื่อง รวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 20 แผน
การประเมินผล
การประกวด
จัดประกวดและให้รางวัลผลงานนำเสนอแผนการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ใช้สำหรับพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ ในรูปแบบต่างๆ เช่น Business Modal Canvas จำนวน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) สังคมผู้สูงอายุ 2) พลังงานสะอาดและผลิตภัณฑ์สีเขียว 3) เกษตรและอาหาร

การประเมินติดตาม 
ติดตามประเมินผลการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้รับการอบรม ทั้ง 20 หัวข้อ ผ่านการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และลงพื้นที่ติดตาม

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
31 มีนาคม - 02 เมษายน 2566
เวลา: วันละ 1 รอบ ในเวลา 14.30 – 17.00 น.

Muse Trip : ท่าเตียนวัย SA (Silver Age) : กรุงเทพบทที่ 1

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้