OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

MUSEUM HOPPING กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนนักเล่าเรื่อง

31
14 - 15 กันยายน 2567 | เวลา: 9.00 - 16.30 น.
สถานที่: มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์ในเกาะรัตนโกสินทร์
MUSEUM HOPPING กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนนักเล่าเรื่อง
ขอชวนเยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-18 ปี มาร่วมสนุกฟรี ! ในกิจกรรม "MUSEUM HOPPING" กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนนักเล่าเรื่อง โดยจะพาน้อง ๆ ไปเที่ยวชม เยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการชมพิพิธภัณฑ์ (Museum Culture) และการเป็นนักเล่าเรื่อง (storyteller) ผ่านการเพิ่มประสบการณ์กระบวนการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่มีการนำเสนอแตกต่างกัน 2 แห่ง คือ 
 • มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แนว narrative เน้นการเล่าเรื่องผ่านเครื่องมือเทคโนโลยีร่วมสมัย 
 • พิพิธภัณฑ์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และชุมชน (Museum of History and Archaeology) ที่เล่าความเป็นมาของมนุษย์ในอดีต เน้นจัดแสดงวัตถุโบราณ 
นอกจากนี้ น้อง ๆ จะได้พัฒนาทักษะการเป็นนักเล่าเรื่องที่ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ทั้งยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ จากนักเล่าเรื่อง ภัณฑารักษ์ และผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ พร้อมรับของที่ระลึกเป็นเกียรติบัตรจากมิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

กำหนดการ
เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 26 กรกฎาคม 2567 คัดเลือกเพียง 20 คน เท่านั้น*** (สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/3Xpii77GMy6qCLXW6 )
ประกาศผล : วันที่ 5 สิงหาคม 2567
วันจัดกิจกรรม MUSEUM HOPPING : 14 – 15 กันยายน 2567 เวลา 9.00 - 16.30 น.

รูปแบบกิจกรรม
ไป - กลับ

สถานที่จัดกิจกรรม
มิวเซียมสยาม และพิพิธภัณฑ์ในเกาะรัตนโกสินทร์

คุณสมบัติผู้สมัคร***
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
2. มีความสนใจพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
4. ส่งลิงก์คลิปสั้น หัวข้อ พิพิธภัณฑ์ เมื่อครั้งล่าสุด / The museum recently ความยาวไม่เกิน 2 นาที

***เงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด
  • ผู้สมัครสามารถส่งลิงก์คลิปสั้นในนามบุคคล
  • ผู้สมัครสามารถส่งคลิปวิดิโอได้ประเภทเดียวเท่านั้น (วิดีโอเท่านั้น)
  • คลิปวิดีโอที่ได้รับคัดเลือก ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด พิพิธภัณฑ์ เมื่อครั้งล่าสุด / The museum recently
  • พิพิธภัณฑ์ มีความหมายครอบคลุมถึง แหล่งเรียนรู้ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์หัตถกรรม วัด มัสยิด ฯลฯ
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้น ๆ โดยห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบคลิปวิดีโอของบุคคลอื่น ๆ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น
  • ผู้สมัครยินดี และตกลงยินยอมให้คลิปวิดีโอเป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของ มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ตอบแทนทั้งสิ้น
  • หากคลิปวิดีโอที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ถือเอาวันที่โพสต์ลงในช่องทางในการสมัคร
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด มิวเซียมสยาม สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ขอสงวนสิทธิการตอบข้อสงสัยต่างๆ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติมที่ museumsiam.bkk@gmail.com
ฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้