OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนด้านการคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์ (Youth Camp) "เปิดโลกเยาวชนจากดอยสู่เล"

798
31 มกราคม - 06 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่: พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี/ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ/ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง/ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ จ.ระยอง
ค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนด้านการคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์ (Youth Camp) "เปิดโลกเยาวชนจากดอยสู่เล"
โครงการที่ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ให้เยาวชนชาติพันธุ์ภาคเหนือได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ของตัวเองไปเรียนรู้เรื่องราวชีวิต “นิเวศน์ทางทะเล” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ของพื้นที่ ในการพัฒนาหลักสูตรและจัดค่ายพัฒนาทักษะเยาวชนด้านการคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์ ( Youth Camp) โดยใช้กระบวนการ Learning Design มาออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อเติมความรู้ ทักษะให้เยาวชนสามารถคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างน่าสนใจ และที่สำคัญได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ของวิถีชีวิต “บนดอย” กับวิถีชีวิต “ชาวเล” ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้าวปลาอาหาร เรื่องเล่า นิทาน ตำนานท้องถิ่น บทกวี และบทเพลง ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ “คนดอยและชาวเล”

โครงการฯ นี้ เป็นโครงการที่จะนำพาเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์(ภาคเหนือ) จำนวน 30 คน ข้ามพรมแดนความรู้เดิมของตน ให้ได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น ได้เปิดมุมมองความเข้าใจใหม่ พัฒนาหัวใจให้เปิดกว้าง เคารพในคุณค่าความแตกต่างหลากหลาย พัฒนาการคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงสังคม ให้สามารถพัฒนาต่อยอดความรู้ของตนเอง ไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเอง พัฒนาภูมิปัญญาของเยาวชนคนรุ่นใหม่เครือข่ายชาติพันธุ์ให้สามารถออกแบบชีวิตและการจัดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง กลุ่ม เครือข่าย เชื่อมโยงและยกระดับการเรียนรู้และความรู้ร่วมกันได้ในอนาคต โดยดำเนินกิจกรรมใน 3 พื้นที่ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ และศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง

  1. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี สถานที่รวบรวมและจัดแสดงพฤกษศาสตร์สัตว์ศาสตร์ทางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย อันเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดแสดงในอาคารที่ตั้งไต่ระดับเขาถึงยอดเขา เพื่อให้มองเห็นทัศนียภาพมุมกว้างและให้ผู้ชมมองเห็นความงดงามของท้องทะเล อาคารแบ่งเป็น 3 ส่วนให้ความรู้ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ สวนพฤกษศาสตร์ และเส้นทางของการศึกษาธรรมชาติบนเกาะแสมสาร
     
  2. ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง ชมธรรมชาติกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและมีหอนิทรรศการก็จะมีรูปภาพประวัติความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งนี้และจะมีการจำลองการสร้างคอนโดปู เพื่อให้เด็ก นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิตของปูที่อนุรักษ์และอาศัยอยู่ในป่าชายเลนแห่งนี้ โดยรอบ ๆในหอนิทรรศการจะมีรูปภาพต่าง ๆ เช่น ภาพตัวอย่างสัตว์ในป่าชายเลน ภาพการปรับตัวของพันธุ์ไม้ในป่าชายเลน ภาพที่รวรวมความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน

  3. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง จ.ระยอง แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออกกว่า 400 ชนิด ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมป่าพรุ ป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมพายเรือคายัค พายซับบอร์ด ล่องเรือชมธรรมชาติ ชม “แพหญ้าหนังหมา” ที่เกิดจากต้นหญ้านับล้านทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินลอยน้ำที่หาชมได้ยาก กิจกรรมดูนก เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้นทางจักรยาน

รูปแบบการจัดกิจกรรม
เยาวชนชาติพันธุ์ภาคเหนือจะได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ตรงจากธรรมชาติในแหล่งเรียนรู้ ทั้ง 3 แห่ง เรียนรู้เรื่องราวชีวิต “นิเวศน์ทางทะเล”และพื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าชายเลน เรียนรู้วิธีการบันทึกเส้นทางการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนจบกระบวนการ เป็นการบันทึกเส้นทางการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสะท้อนสิ่งที่เยาวชนได้รับความรู้ ประสบการณ์ ความประทับใจที่เกิดขึ้น โดยวิทยากร คุณธัญลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ นักบันทึกธรรมชาติ แห่งเพจบันทึกสีไม้ by ครูกุ้ง 
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้