OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เพิ่มพลังให้ชั้นเรียนออนไลน์ของครูยุค New Normal

438
24 กันยายน 2565 | เวลา: 10.00 น. – 15.00 น.
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
เพิ่มพลังให้ชั้นเรียนออนไลน์ของครูยุค New Normal
ในยุคที่การเรียนการสอนออนไลน์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จากช่วงวิกฤตการณ์ที่ผ่านมาเราต่างก็รู้กันดีว่าการสอนออนไลน์นั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการสอนแบบเจอหน้ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการจัดการเรียนการสอนให้เด็กเล็ก และเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของเราให้ถึงขีดสุด ครูอย่างเราจำเป็นต้องรู้อย่างมีหลักว่าจะต้องคิด ต้องทำ และต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง
 
OKMD ชวนคุณครูประถมศึกษาเข้าร่วมการอบรมออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จากสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นผู้บรรยายและให้คำแนะนำ อาทิ เรื่องการสร้างปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ออนไลน์ การสนับสนุนการเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เรียน การเลือกใช้สื่อการสอนออนไลน์อย่างเหมาะสม การประเมินการเรียนรู้ในการเรียนออนไลน์ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการสอนออนไลน์กับคุณครูคนเก่ง 3 ท่าน ได้แก่ ครูบอย อิทธิชัย รัตนถาวร โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ครูเปิ้ล สุรีรัตน์ สายบุญมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และครูไอเดีย ฐิรชา แก้วพฤกษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ในเวทีเสวนา “ถอดรหัส: สอน online ยังไงให้มงลง” แล้วลงมือฝึกออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
บุคลากรทางการศึกษาในระดับประถมศึกษา จำนวน 30 คน (Onsite) 

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ (Onsite & Online)
วันที่ 24 กันยายน 2565  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น. 
ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ OKMD รับจำนวนจำกัด)ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของ OKMD https://www.facebook.com/OKMDInspire