OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยี

424 | 2 พฤษภาคม 2566
                   สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ร่วมกับ กศน. ตำบลสันทราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมา สร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกรไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
                   จัดขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ สำนักงาน กศน. ตำบลสันป่าเปา และวันที่ 25 เมษายน 2566  ณ กลุ่มวิสาหกิจเพียงดินสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่ กศน. และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 21 คน


นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บรรยายหัวข้อ “แนวโน้มนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร”
โดย นางสาวอรเลขา เพ็งพริ้ง นักวิชาการอิสระ

เวิร์คชอป “ออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม”

บรรยายหัวข้อ “การใช้ IoT ในภาคเกษตรกรรม” โดย รศ.ดร.พินิจ เนื่องภิรมย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

เวิร์คชอป “ออกแบบและใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่”

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร
OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7-9 พ.ย. 66 ณ สาธารณรัฐปานามา 
OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพบุคลากร  ปั้นธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BBL

OKMD จับมือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ยกระดับศักยภาพบุคลากร ปั้นธุรกิจสู่ความยั่งยืนด้วย BBL

OKMD และ FTPI ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนาองค์ความรู้ และให้บริการองค์ความรู้ เพื่อยกระดับความสามารถและเสริมสร้างศักยภาพของแรงงานด้วยแนวทาง ESG

ข่าวและกิจกรรม