OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

112 | 1 ธันวาคม 2565
ผอ. OKMD เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ไกรยศ ภัทราวาท ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และร่วมประชุมกับผู้บริหารและทีมงาน กสศ. เพื่อหารือถึงแนวทางในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชาชนร่วมกัน เช่น การฟื้นฟูการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน การรับมือกับภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิด Sharing Economy เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแบ่งปันและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ร่วมกัน

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD: OKMD National Knowledge Center

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD: OKMD National Knowledge Center

OKMD เห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของถนนราชดำเนินจากอดีตจวบจนปัจจุบัน จึงพัฒนาถนนสายนี้ให้เป็นย่านการเรียนรู้สร้างสรรค์ที่สำคัญของประเทศไทย
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566

ประกาศ สบร. เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2566
ผอ.OKMD เข้าเยี่ยมสื่อออนไลน์ The Standard

ผอ.OKMD เข้าเยี่ยมสื่อออนไลน์ The Standard

เพื่อร่วมหารือถึงแนวทางในการทำงานร่วมกัน การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็น รวมทั้งการติดอาวุธเสริมปัญญาให้กับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ 
วันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

OKMD จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายใต้ธีม “OKMD Playground : A Happy place for Kids” โดยจำลองพื้นที่ให้เด็กๆ ได้ เล่น เรียนรู้ อย่างสนุกสนาน

ข่าวและกิจกรรม