OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

441 | 24 ธันวาคม 2564
ภูมิปัญญา ประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติเป็น "ต้นทุนท้องถิ่น" ที่สามารถนำมาต่อยอดและเพิ่มมูลค่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน!!! 

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้พัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับแนวคิด "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน ด้วยการนำต้นทุนท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าและบริการที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและกระจายรายได้ให้เข้าถึงท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2563 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในปี 2564 ดำเนินการในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มสินค้า คือ อาหาร หัตถกรรม และสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม รวมทั้งสิ้น 13 แบรนด์ ดังนี้

 1. Heritaste : ขนมไทยร่วมสมัยสีพาสเทลจากกรุงเทพมหานคร มรดกครอบครัวสู่ความร่วมสมัย 2. หอมสุข : ขนมโบราณพื้นถิ่นสตูล  มรดกสยามอันดามัน 3. บุญอำไพ : ขนมไทยยอดนิยมในงานบุญ ตำรับดั้งเดิมจากจังหวัดนครปฐม


   
 4. เค้กกะลา : เค้กมะพร้าวรูปลักษณ์โดดเด่น ของฝากจากสงขลา
 5. สบายไทม์ : ชาดอกกาแฟออร์แกนิกจากสงขลา เครื่องดื่มทางเลือกสำหรับคนรักสุขภาพ
 6. อุงอุง : น้ำผึ้งชันโรง จังหวัดสงขลา คุณค่าเพื่อการบำบัดจากธรรมชาติ 7. เพียวไผ่ : จากภูมิปัญญาสู่ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มบริสุทธิ์จากไผ่ธรรมชาติ จังหวัดนราธิวาส
 8. สุไหงบาลา : เนื้อเค็มและไข่เค็มโลว์โซเดียม ของฝากอร่อย คุณภาพดีจากนราธิวาส 9. คำใหญ่คำโต : เมล็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูปคุณภาพดี ความภูมิใจของเกษตรกร จังหวัดสระแก้ว 10. เฉดสี : ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ แรงบันดาลใจจากป่าชายเลน จังหวัดสตูล 11. Dikota : มรดกวัฒนธรรมยะลา สู่ผืนผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ 12. เบอร์อามัส : สืบสานคุณค่าว่าวเบอร์อามัสปัตตานี ด้วยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ 13. ทำมาดี : ต่อยอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยจากสระแก้ว ผลิตภัณฑ์จากกลิ่นหอมเพื่อการบำบัด


*********
การจัดการความรู้เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน 
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ได้พัฒนากระบวนการที่สอดคล้องกับแนวคิด “ต่อยอดอดีต” และ“สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการของชุมชนให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของโลกและความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

โดยมีกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
 1. วิเคราะห์เทรนด์โลกและความต้องการของผู้บริโภค
 2. ออกแบบแนวคิดและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
 4. ทดสอบตลาดเพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุง
 5. ผลิตและจำหน่ายสู่ตลาด
โดยมีกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบปี 2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ The Season Mall ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหาร หัตถกรรม และสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม รวมทั้งสิ้น 13 แบรนด์ โดยกิจกรรมทดสอบตลาดที่เราได้เชิญลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือไม่ และมีแนวทางอย่างไรเพื่อปรับปรุงอย่างให้ตอบโจทย์ก่อนผลิตและจำหน่ายเข้าสู่ตลาดต่อไป

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์และเฟซบุ๊ก OKMD ประจำปี 2565

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ความผูกพัน การได้รับประโยชน์ และประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม จากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก OKMD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.

สบร. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ หลักเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการสรรหาบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สบร.
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของ สบร.

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สร้างจิตสำนึกที่ดีรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข่าวและกิจกรรม