Life Long Learning in Digital Age

ปัจจัยสี่ | นวัตกรรม ธุรกิจ และการปรับตัวที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด19

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ทำให้เกิดนวัตกรรม หรือการแก้ปัญหาทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหา
ดูรายละเอียด