OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ร่วมก๊วน ... ขบวนการเรียนรู้

90

สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป


เด็กไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่เต็มไปด้วยบริวารแวดล้อม ดังนั้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จึงส่งผลต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กอย่างมาก เพราะเด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ของบริวารแวดล้อมจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยเอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข มิใช่การควบคุมบังคับ หรือปล่อยปละเพิกเฉย

มัลติมีเดียอื่นๆ

เล่น : สำคัญอย่างไร

เล่น : สำคัญอย่างไร

สำหรับเด็กปฐมวัย “เล่น คือ เรียน” สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย
สนามเด็กเล่น BBL ต้องมีอะไร

สนามเด็กเล่น BBL ต้องมีอะไร

สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเล่นและเรียนรู้ควรประกอบด้วย เครื่องเล่นที่เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ภายใต้กฎ กติกา ที่ไม่หละหลวม หรือจำกัดกรอบเข้มงวดเกินไป
เล่นไปกับจาบฟ้า

เล่นไปกับจาบฟ้า

สนามเด็กเล่น ไม่เพียงมีไว้เพื่อการเล่นเท่านั้น แต่สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน เช่น การเล่นปีนป่าย ฝึกว่ายน้ำ อ่านหนังสือ เล่านิทาน เล่นบทบาทสมมติ ศิลปะ ดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตลาดนัดขายของ รวมถึงการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
รู้จักสมองวัยรุ่น รู้จักลูกวัยรุ่น

รู้จักสมองวัยรุ่น รู้จักลูกวัยรุ่น

พ่อแม่มีบทบาทสำคัญต่อการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาวัยรุ่น พ่อแม่จึงต้องเข้าใจก่อนว่า ลูกวัยรุ่นนั้นไม่เหมือนกับลูกเล็กๆ ที่พ่อแม่เคยดูแลในช่วงปฐมวัย

Brain-Based Learning