OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 7 หมวดหมู่ ดังนี้

ผักไฮโดรโปรนิกส์

การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics สามารถลดการใช้สารเคมี ช่วยกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด  ทำให้ได้ผักมีคุณภาพ ความสด กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงต่อหัวเสือ

การเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำ รายได้สูง และใช้ทักษะความรู้ที่สามารถเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำควบคู่กับอาชีพหลักในการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

จากปัญหาราคาข้าวตกต่ำจนทำให้เกิดโครงการรับจำนำข้าว จากรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือชาวนา จึงเกิดผลทำให้ชาวนาไทยหันไปปลูกข้าวเบาหรือข้าวอายุสั้นเพื่อเร่งผลผลิตให้
ทันเพียงพอต่อรอบการรับจำนำ

อ่านเพิ่มเติม

ถั่วลิสง พืชหมุนเวียนสร้างรายได้

ถั่วลิสงนอกจากนิยมปลูกเพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารแล้ว ลำต้นและใบยังสามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือไถกลบในดินให้กลายเป็นปุ๋ยเพื่อเพิ่มไนโตรเจนให้กับดินจึงเหมาะในการนำมาปลูกเป็นพืชหมุนเวียน

อ่านเพิ่มเติม

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร

จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม

อ่านเพิ่มเติม

การผลิตผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การผลิตด้านเกษตรยังมีผลิตภาพต่ำเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรทำการเกษตรโดยขาดความรู้

อ่านเพิ่มเติม

ลูกหม่อนนอกฤดู

โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชนีพร ใจเดช

อ่านเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2

ศูนย์ความรู้กินได้