OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้กินได้

ชุดความรู้กินได้ สามารถแบ่งได้เป็น 6 หมวดหมู่ ดังนี้

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกร เป็นปุ๋ยทางใบที่ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน
โดย ฐิติฌาภรณ์  พงศ์จันทร์

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตเครื่่องเล่นดนตรีพื้นบ้าน "สะล้อ"

“สะล้อ” เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประจำภาคเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านล้านนา ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาเริ่มมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เครื่องดนตรี “สะล้อ” จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลที่ต้องการเล่นดนตรีพื้นบ้านและที่ต้องการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

การทำเครื่องเงินชนเผ่า

โดย นายพิเชฐ  สายบัวพัตร์

อ่านเพิ่มเติม

การท่องเที่ยว คาร์บอนต่ำ

การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ เป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงคาร์บอน หันมาศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ กินอยู่เรียบง่าย

อ่านเพิ่มเติม

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วสามาถเพาะเลี้ยงได้ มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคน
โดย นางสาวศิรินภา ธงภักดี

อ่านเพิ่มเติม

ยาดมสมุนไพร

โดย นันท์นภัส วันดี

อ่านเพิ่มเติม

การเลี้ยงนกกระทา

ปัจจุบันนกกระทาจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้เนื้อและไข่ในการบริโภค อีกทั้งมูลของนกกระทายังเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชไร่ การเลี้ยงนกกระทาจึงได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงและมีความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม


Pages: 1 2 3 4 Next

ศูนย์ความรู้กินได้