OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต

641

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้และสร้างสรรค์ภูมิปัญญาแก่ประชาชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ จัดงานมหกรรมความรู้ (OKMD Knowledge Festival) ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส: ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต (Learning Revolution for Future Opportunities) "โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน และความจำเป็นของการปฏิรูปการเรียนรู้สู่โลกอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ให้รู้เท่าทันและสามารถนำโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้สร้างคุณค่าให้กับทั้งตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน โดยการเตรียมความพร้อมของประเทศจะต้องครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์ และการจัดระบบกฎเกณฑ์ในทุกระดับให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ


ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้คนไทยทุกคนสังคมต้องมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องตระหนักถึงความจำเป็นของความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมถึงการพัฒนาโอกาสการเข้าถึงความรู้และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 การจัดงานมหกรรมความรู้ครั้งที่ 5 (OKMD Knowledge Festival 2016) ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 2 กิจกรรรม คือ การเสวนา/สัมมนา (Symposium) และการจัดพื้นที่การเรียนรู้ โดยนำเสนอในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการต่างๆ เพื่อนำเสนอสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของคน


โดยในกิจกรรมแรกจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 และกิจกรรมที่ 2 จะเป็นการจัดสัมมนาและแสดงนิทรรศการ (Symposium and Exhibition) ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตอน "มันส์สมอง" มันส์ไปกับความคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะเป็นการเสวนาและถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ในมุมมองใหม่ผ่านประสบการณ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ของวิทยากรชั้นนำ ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่


  • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  • ความคิดเชิงวิพากษ์
  • คิดให้ทันโลก
  • การสื่อสารและร่วมมือทำงาน
  • กลยุทธ์การทำธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

ชมเทปบันทึกการสัมมนา มันส์หู ย้อนหลัง


สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
223
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
267
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
696
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
673
เปิดสมองไปกับวิธีการเรียนรู้ในโลกใหม่ โดย Dr. Pasi Sahlberg
1518
ถอดรหัสบทเรียนความสำเร็จของ Eyedropper Fill
738
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คิดให้ทันโลก โดย ทนง โชติสรยุทธ์
926
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสื่อสารและร่วมมือทำงาน โดย เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
738
คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy
1222
Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ โดย พฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน
805