OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย

356

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ Office of Knowledge Management and Development (OKMD) เป็นองค์กรมหาชนในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจและบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชนผ่านกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งให้บริการความรู้ การจัดระบบการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้รูปแบบใหม่ ตลอดจนการส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนา และขับเคลื่อนนโยบายในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดย OKMD ได้จัดงานมหกรรมความรู้ประจำปีหรือที่เรียกว่า OKMD Knowledge Festival ซึ่งเป็นเวทีที่รวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และกิจกรรมความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย อันจะกระตุ้นให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองและประเทศชาติได้ต่อไป


OKMD Knowledge Festival 3

และจากกระแสโลกที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น OKMD จึงเห็นโอกาสสำหรับประเทศไทยและคนไทย ที่จะได้ประโยชน์จากแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้วยภูมิปัญญาของเราเอง จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ครั้งที่ 3 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ "ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของตน อันนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศในอนาคต


ในมหกรรมความรู้ครั้งที่ 3 นี้ OKMD ได้คัดสรรองค์ความรู้ของไทยที่สอดพ้องกับกระแสโลก พร้อมกับเชิญผู้รู้ทั้งฝั่งนักวิชาการและผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญอย่างโดดเด่นในศาสตร์นั้นๆ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมทั้งสิ้น 13 ท่าน มาร่วมกันถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์ภายใต้กิจกรรมหลักๆ 3 ด้าน คือ การสัมมนาเชิงประสบการณ์ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และงานนิทรรศการ โดย OKMD เลือกวิธีการจัดงานสัมมนาเชิงประสบการณ์ หรือ Experience Symposium ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสร้างคุณค่า นำเสนอผ่านการสร้างประสบการณ์ตรงด้วยประสาทสัมผัสจริงระหว่างการสัมมนา เพื่อให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมและเกิดความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว ได้แก่


1. 4D Symposium

4D Symposium

นำเสนอองค์ความรู้ด้านที่อยู่อาศัยผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำโครงสร้างของเรือนเครื่องสับร่วมสมัยที่ถอดแนวคิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมมาสร้างระหว่างการสัมมนา เพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาอันชาญฉลาดในเชิงช่าง และการสร้างที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม อีกทั้งยังลดการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอีกทางหนึ่งด้วย


2. Therapy Symposium

Therapy Symposium

นำเสนอแนวคิดการมองร่างกายแบบองค์รวม หรือการสร้างสมดุลสุขภาพกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน โดยการจัดผังที่นั่งตามธาตุเจ้าเรือนของผู้เข้าร่วมชม เพื่อสร้างการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของคนที่มีธาตุแตกต่างกัน รวมทั้งยังมีการนวดแผนไทยจากโรงเรียนนวดแผนโบราณวัดโพธิ์เพื่อบำบัดอาการเฉพาะของผู้ชมในห้องสัมมนาอีกด้วย


3. Long Table Symposium

Long Table Symposium

นำเสนออาหารพื้นถิ่นในภูมิปัญญาไทยที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังเป็นกระแสที่ร้านอาหารระดับโลกให้ความสนใจ โดยได้จัดเปลี่ยนห้องสัมมนาให้กลายเป็นห้องอาหารในบรรยากาศหรูหราร่วมสมัย ทยอยเสิร์ฟอาหารไทยที่สอดคล้องกับประเด็นที่วิทยากรพูดถึง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้ร่วมสัมผัสความรู้ ประสบการณ์ และลิ้มรสอาหารจานนั้นๆ อย่างแท้จริง


เอกสารที่เกี่ยวข้องชมเทปบันทึกงานสัมมนาวิชาการย้อนหลัง


4D Symposium: อยู่แบบไทย | หัวข้อ “อยู่อย่างยั่งยืน : ความได้เปรียบของโลกตะวันออก”
สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
222
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
267
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
696
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
673
เปิดสมองไปกับวิธีการเรียนรู้ในโลกใหม่ โดย Dr. Pasi Sahlberg
1518
ถอดรหัสบทเรียนความสำเร็จของ Eyedropper Fill
738
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คิดให้ทันโลก โดย ทนง โชติสรยุทธ์
926
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสื่อสารและร่วมมือทำงาน โดย เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
738
คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy
1222
Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ โดย พฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน
805