OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ความรู้คือโอกาส

353

ด้วยความตระหนักถึงผลของกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจและพลวัตของสังคมโลก OKMD จึงได้จัดงานมหกรรมความรู้ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด " ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity " โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ให้สามารถพัฒนาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย


มีการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญและความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมี "การลงทุนทางปัญญา" ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีรูปแบบการให้บริการที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้สะดวก มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสนองตอบการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาจริงเอาจังกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญา พร้อม ๆ ไปกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพคน ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาที่ยั่งยืน OKMD ได้คัดสรรวิทยากรชั้นนำจากทั่วโลก ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ มาเสวนาให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์ เกี่ยวกับนโยบายในการพัฒนาความรู้และแหล่งเรียนรู้ของประเทศชั้นนำ


ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


สามารถรับชม VDO ตัวอื่น ๆ คลิกที่นี่บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21
228
สร้างโอกาสใหม่จากวัฒนธรรมของโลกที่ไร้ขอบเขต โดย เชฟเอียน พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย
275
รู้ทันโลกเทคโนโลยี พลิกธุรกิจรับโอกาสใหม่ โดย ไผท ผดุงถิ่น
706
ทักษะการสื่อสารและการตลาดที่จะพาเราไปตลาดโลก โดย สุรชัย พุฒิกุลางกูร
676
เปิดสมองไปกับวิธีการเรียนรู้ในโลกใหม่ โดย Dr. Pasi Sahlberg
1525
ถอดรหัสบทเรียนความสำเร็จของ Eyedropper Fill
743
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คิดให้ทันโลก โดย ทนง โชติสรยุทธ์
930
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การสื่อสารและร่วมมือทำงาน โดย เต๋อ นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
742
คิดทันโลกด้วย Design Thinking โดย ASIAN Leadership Academy
1230
Critical thinking exercise ถอดรหัสการคิดวิพากษ์ โดย พฤหัส พหลกุลบุตร กลุ่มมหาลัยเถื่อน
809