รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น: จิตปัญญากับการพัฒนาตนเอง

กิจกรรมที่ 54/113    = เต็ม =

ชื่อกิจกรรม “รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น: จิตปัญญากับการพัฒนาตนเอง”

วันที่อบรม : 2-3 ตุลาคม 2555

เวลาอบรม : 9.00 – 16.30 น.

สถานที่อบรม : TCDC ห้อง workshop

วิทยากร : ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร

 

ดร.จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร รองผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา ม. มหิดล การพัฒนามิติด้านในของมนุษย์เริ่มต้นที่การกลับมาทำความเข้าใจธรรมชาติของจิตใจเพื่อการยอมรับและรู้จักตนเองได้ตามที่เป็นจริงอันจะนำไปสู่ความเข้าใจผู้อื่นในมุมมองใหม่ รู้จักแนวทางการสื่อสารที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่ให้เกิดขึ้น

จำนวนผู้เข้าร่วม : 30 คน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม : บุคคลทั่วไป
สอบถามเพิ่มเติม :
ผู้จัดกิจกรรม : คุณนลินี โสรณสุทธิ
เบอร์ : 02 105 6528
Email : nalinee@okmd.or.th

<< Back