ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — โอกาส [x]
ผลการค้นหา 33 รายการ

พฤติกรรมการเรียนรู้ของคนที่เปลี่ยนไปในยุคนี้

... คนรุ่นใหม่จึงต้องปรับตัวให้ทันรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนใจใฝ่รู้และรู้เท่าทันเรื่องราวรอบๆ ตัวที่สามารถปรับใช้ พัฒนาและต่อยอด สร้างโอกาสในการทำงานและการใช้ชีวิตต่อไปได้ โลกแห่งการเรียนรู้ไร้พรมแดนใบนี้อัดแน่นไปด้วยความรู้มหาศาล ...

Aging Society ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

... การทำความเข้าใจกับทิศทางและแนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมและเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ สังคมสูงวัย โดยทั่วไปนิยามที่หลายหน่วยงานใช้กันเวลาพูดถึงผู้สูงอายุคือ ...

Womenomics สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

... ส่งผลให้ผู้หญิงเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ ไอเดียการสร้างสรรค์สินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงแบบต่างๆ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4