ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เกษตร [x]
ผลการค้นหา 15 รายการ

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

... เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน โดย ฐิติฌาภรณ์ พงศ์จันทร์ เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี ...

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วสามาถเพาะเลี้ยงได้ มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคน โดย นางสาวศิรินภา ธงภักดี เห็ดโคนมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภค แต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ เนื่องจากเพาะเลี้ยงเองไม่ได้ เกิดตามธรรมชาติในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคมเท่านั้น ส่วนเห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วและมีชื่อเรียกอื่นๆ ตามวัสดุเพาะ ซึ่งเห็ดชนิดนี้มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคนและสามารถเพาะเลี้ยงได้ ปัจจุบันการเพาะเห็ดชนิดนี้เริ่มมีการผลิตแบบโรงเรือน เพื่อต้องการผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการในท้องตลาด การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนน้อยน่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของชุมชน...

การเลี้ยงนกกระทา

... กินอาหารไม่เปลือง เฉลี่ยตัวละ 20 กรัม/วัน จึงเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน

ผักไฮโดรโปรนิกส์

... ที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและวัชพืช ทำให้เกิดสารพิษตกค้างเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและตัวเกษตรกรเอง นอกจากนี้การปลูกผักในดินยังต้องใช้น้ำมาก ต้องปรับสภาพดิน และใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ...

การเลี้ยงต่อหัวเสือ

การเลี้ยงต่อหัวเสือเป็นอาชีพที่ใช้ต้นทุนต่ำ รายได้สูง และใช้ทักษะความรู้ที่สามารถเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นอาชีพเสริมที่สามารถทำควบคู่กับอาชีพหลักในการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว ชุมชน ต่อหัวเสือเป็นแมลงมีพิษที่กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น ตัวอ่อนแมลงอื่น ซากสัตว์ สร้างรังขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลม มักอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ พบได้ทุกภาคของประเทศไทย เมื่อโตเต็มวัยลำตัวมีสีดำแต้มด้วยสีเหลือง หรืออาจมีสีน้ำตาล ท้องมีแถบสีส้มปนเหลือง มีปีกสีน้ำตาลบางใส 2 คู่ มีเขี้ยวที่กางออกทางข้าง 2 ข้าง ประกอบด้วย เพศผู้ซึ่งเจริญมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสม...
Pages: Prev. 1 2