ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การเรียนรู้ [x]
ผลการค้นหา 73 รายการ

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านภาษา

... การอ่าน และการเขียน เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการของสมองในการเรียนรู้ภาษา สมองของเด็กเล็กสามารถเรียนภาษาได้ทั่วโลก ในวัยอนุบาล สมองเด็กโตเป็น 9 ใน ...

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านการเคลื่อนไหว

... ต้องมั่นใจว่ากระบวนการพัฒนาเด็ก มีการกำหนดขั้นตอนการฝึกฝน กำหนดแบบแผนกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ กำหนดชั่วโมงการเรียนรู้ และมีแนวทางที่จะประเมินได้เป็นรายบุคคล ว่าเด็กได้บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้อย่างแท้จริง ...

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร Brain-Based Learning ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์

... หากแต่เป็นจินตนาการมาจากโลกแห่งจิตใจของเขาเอง และแน่นอน มันมาจากการทำงานของสมองนั่นแหละ กระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญด้านศิลปะ คือการสร้างกระบวนแบบ (pattern) จดจำ เปรียบเทียบ และพยายามจะสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงสิ่งที่เห็น ...

จัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านอารมณ์และจิตใจ

... เรียนรู้ได้ดีเมื่อสมองส่วนอารมณ์ได้รับการกระตุ้น ความสุข สนุก ตื่นเต้น ซาบซึ้ง ส่งผลในเชิงบวก ในขณะที่ ความเครียด ความกลัว ยับยั้งการเรียนรู้ พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ การพัฒนาเด็กด้านอารมณ์และจิตใจ เป็นการพัฒนาที่มีกระบวนการอันซับซ้อน ...

พัฒนาการสมองของเด็กวัย 3 - 6 ปี

... ในบริเวณของสมองที่มีหน้าที่จัดความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ตากับการใช้มือของเด็ก จะพร้อมก็ต่อเมื่อเด็กอายุประมาณ 4 ปี พัฒนาการของสมองที่เชื่อมโยงกับโลกกว้าง นำไปสู่การเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็กที่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นหลังจากความพร้อมนี้ การเคลื่อนไหวเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้สมองได้ใช้ประโยชน์จากเซลล์สมองและซีนแนปส์ ...

สมองเรียนรู้อย่างไร

... และมีความยืดหยุ่นในการพัฒนาปรับเปลี่ยนตัวเองได้ดีไม่น้อยไปกว่าอวัยวะใดๆ ในร่างกาย ออกแบบเพื่อ “การเรียนรู้” สมองถูกออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อ “ความอยู่รอด” เป็นสำคัญ เด็กเล็กๆ เริ่มเรียนรู้ที่จะร้องไห้ ...

การเพิ่มผลิตภาพแรงงานโดยใช้หลักการ BBL

... BBL” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ . ประเสริฐ บุญเกิด ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง และ ที่ปรึกษางานพัฒนาสมองเพื่อการเรียนรู้ สบร . คุณสมควร ...

เรื่องจริงสะกิดจอ: เรียนรู้สิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เรียนรู้

เรียนรู้สิ่งที่รัก รักในสิ่งที่เรียนรู้ การเลี้ยงดูลูกวัย (7 - 10 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง คลิปจากผู้ชมรายการ การเลี้ยงดูลูกวัย (7 - 10 ปี) ตามหลักการพัฒนาสมอง

เปิดโลกใบเล็ก สู่โลกกว้าง

... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข ...

หนูรู้จริงนะ

เมื่อสมองรับรู้ถึงความสามารถของตนเอง จะนำไปสู่การปรับปรุงเติมแต่งแก้ไข หรือท้าทายให้เกิดการเรียนรู้ในระดับที่ซับซ้อนขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 8 Next