ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การเรียนรู้ [x]
ผลการค้นหา 73 รายการ

พ่อแม่กับการสร้างลูกที่มีคุณภาพ

... พ่อแม่กับการสร้างลูกที่มีคุณภาพ โดย พญ.พรรณพิมล วิปุลากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และ อนุกรรมการขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง พญ.นนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ ...

แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนนำร่อง BBL ระดับอนุบาลและประถมศึกษา ...

นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสมองวัยรุ่น

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหาวัยรุ่นในสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ...

การป้องกันและการแก้ปัญหา "เด็กแว้นและเด็กสก๊อย"

แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหา “เด็กแว้นและเด็กสก๊อย” ...

การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อนุบาล

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้ ในเด็กเล็กที่สมองกำลังเก็บรับประสบการณ์จากการรับสัมผัส โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่อุ้มชู ...

การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองอนุบาล

สมองส่วนรับสัมผัส และส่วนเคลื่อนไหว ของเด็กปฐมวัย กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหว และระบบรับสัมผัสควบคู่ไปกับอารมณ์เชิงบวก ...

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนวัยอนุบาล

... โดยให้เด็กได้ลองทำงานบ้าน ให้เด็กได้รับผิดชอบงานบ้านง่ายๆ สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ - เปิดเพลงให้ฟัง - อ่านหนังสือให้ฟัง - ชวนกันสวดมนต์ - เล่าเรื่องชีวิตแต่หนหลังของครอบครัว ...

การวัดและประเมินพัฒนาการอนุบาล

... เพื่อช่วยเหลือให้เด็กก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคง การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ตรงที่กระตุ้นการทำงานของสมองเด็กโดยตรง การประเมิน เป็นการพยายามวัดผลการพัฒนา/การเรียนรู้ในเวลาที่กำหนด ...

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้วัยอนุบาล

... สิ่งจูงใจจะชักนำให้สมองผลิตความรู้ และบันทึกข้อมูลในเรื่องที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นการตะล่อมสร้างกรอบให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปตามเจตจำนงของผู้จัดการเรียนรู้ รู้จักสมองก่อนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ...

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร Brain-Based Learning ด้านการคิด

... ทำให้เข้าใจความเป็นเราและตัวเขาชัดเจนมากขึ้น ให้เด็กได้มีประสบการณ์ในสถานการณ์จำลอง เด็กเล็กสามารถเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลอง โดยการเล่น และการลองทำสิ่งต่าง ๆ ที่สมองสนใจ - การเรียนรู้ท่ามกลางการจำลองสถานการณ์นี้ ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 8 Next