ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การศึกษา [x]
ผลการค้นหา 61 รายการ

นำเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสมองวัยรุ่น

... การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning: BBL)” ที่นำเสนอองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ที่ได้จากการศึกษาสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยและสถานการณ์ปัจจุบันในบริบทสังคมไทย และนำองค์ความรู้ดังกล่าวมาจัดทำเป็นแนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองไปปรับใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาวัยรุ่นในสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ยั่งยืน ...

การป้องกันและการแก้ปัญหา "เด็กแว้นและเด็กสก๊อย"

แนวคิดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองใช้ในการพัฒนาอนาคตของชาติและแก้ปัญหา “เด็กแว้นและเด็กสก๊อย” เวทีเสวนาเรื่อง การป้องกันและการแก้ปัญหา “เด็กแว้นและเด็กสก๊อย” โดย พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ หมอสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) คุณวรากร มณฑาทิพย์ ตัวแทนรุ่นพี่เยาวชนผู้ทำกิจกรรมจิตอาสา เครือข่ายเยาวชนเพชรวิเศษ คุณฉัตรชัย อร่ามโชติ เยาวชนในโครงการเพชรวิเศษ จังหวัดอ่างทอง คุณสรรชัย หนองตรุด : ผู้ดำเนินรายการ หัวหน้าฝ่ายงานสารคดีสถาบันรามจิตติ การป้องกันและการแก้ปัญหา “เด็กแว้นและเด็กสก๊อย”...

การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้อนุบาล

สิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้ ในเด็กเล็กที่สมองกำลังเก็บรับประสบการณ์จากการรับสัมผัส โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่อุ้มชู ดูแล พัฒนาเด็กเล็ก คำว่า อนุบาล ในพจนานุกรม อธิบายว่า คอยเลี้ยงดู คอยระวัง ทั้งนี้เพราะเด็กยังอยู่ในวัยเยาว์ สมองของเด็กอนุบาล อยู่ในระยะที่กำลังเก็บรับประสบการณ์จากการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน และพัฒนาระบบสัมผัส คือ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสแบบต่างๆ เพื่อให้ประสบการณ์นั้นฉายภาพมายังตำแหน่งต่างๆ ในสมอง ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลจึงควรจัดพื้นที่ในการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการสมองวัยอนุบาล...

การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองอนุบาล

สมองส่วนรับสัมผัส และส่วนเคลื่อนไหว ของเด็กปฐมวัย กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จึงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาระบบการเคลื่อนไหว และระบบรับสัมผัสควบคู่ไปกับอารมณ์เชิงบวก แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning วางอยู่บนฐานคิดที่เข้าใจการทำงานของสมอง หลักการเรียนรู้ของสมอง สมองเป็นอวัยวะ พิเศษ ของร่างกาย ต้องการทั้ง อาหารกาย และ อาหารใจในสัดส่วนที่ ถูกต้อง เหมาะสม ตลอดช่วงอายุ ตั้งแต่ อยู่ในครรภ์มารดา ถึง วัยชราสมองต้องการ อาหารใจทั้งใน การเจริญเติบโต การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้/การทำงาน...

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนวัยอนุบาล

... คำพูดที่ว่าเด็กไม่ชอบศิลปะ หรือเด็กเกลียดวิชาศิลปะ จึงเป็นคำพูดที่สะท้อนปัญหาของวิธีการจัดการศึกษามากกว่า สิ่งที่ผู้ปกครองควรทำ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ มาให้เด็กทำงานศิลปะ เช่น ดินสอสี ...

การวัดและประเมินพัฒนาการอนุบาล

ประเมินพัฒนาการความก้าวหน้าเทียบกับตัวเด็กเอง เพื่อช่วยเหลือให้เด็กก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้นด้วยพื้นฐานความเข้าใจที่มั่นคง การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ เป็นประสบการณ์ตรงที่กระตุ้นการทำงานของสมองเด็กโดยตรง การประเมิน เป็นการพยายามวัดผลการพัฒนา/การเรียนรู้ในเวลาที่กำหนด การประเมินผล เป็นกระบวนการที่ผู้สอนต้องการวัดผลดูว่า เด็กมีพัฒนาการเพียงใด หลังจากครูจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ การประเมินผลที่ดีต้องติดตามดูกระบวนการเรียนรู้มากกว่าการตัดสินว่าเด็กทำได้หรือไม่ได้ ต้องเน้นกระบวนการและการพัฒนาก้าวหน้าของตัวเด็ก...

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้วัยอนุบาล

สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีสิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจจะชักนำให้สมองผลิตความรู้ และบันทึกข้อมูลในเรื่องที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นการตะล่อมสร้างกรอบให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปตามเจตจำนงของผู้จัดการเรียนรู้ รู้จักสมองก่อนออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สมองเรียนรู้ได้ดีเมื่อมีสิ่งจูงใจ สิ่งจูงใจจะชักนำให้สมองผลิตความรู้ และบันทึกข้อมูลในเรื่องที่ต้องการให้เรียนรู้ เป็นการตะล่อมสร้างกรอบให้กระบวนการเรียนรู้ดำเนินไปตามเจตจำนงของผู้จัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นผู้หาสิ่งจูงใจต่างๆ นั้นมานำเสนอ ถ้าสิ่งจูงใจนั้นไม่สามารถจูงใจสมองได้...

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร Brain-Based Learning ด้านการคิด

เด็กเล็กเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม จากสิ่งใกล้ตัวสัมผัสจับต้องได้ ไปสู่สิ่งที่ไกลตัวออกไป แล้วเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่รับรู้มาจากง่ายไปสู่ยากและซับซ้อนขึ้นตามลำดับ พัฒนาการด้านการคิด การพัฒนากระบวนการคิดของเด็กเล็กนั้น คือกระบวนการซึ่งสมองเรียนรู้ที่จะให้ความหมายสิ่งที่เห็น สิ่งที่เผชิญ ตีความ และสร้างความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งต่างๆ ที่รับรู้มา การคิดต้องอาศัยการรับรู้ข้อมูลจำนวนมาก เช่น การบวกต้องอาศัยความรู้เรื่องจำนวน และการเพิ่มขึ้น การคิดเกี่ยวกับสัตว์และพืชรอบตัว ก็ต้องอาศัยการรู้จักชนิด...

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านภาษา

จุดมุ่งหมายของการพัฒนาด้านภาษาของเด็ก คือ ต้องการให้เด็กคิดเป็น สื่อสารเป็น ใช้การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เป็นเครื่องมือในการสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านภาษา เป็นพัฒนาการที่จำเป็นที่สุดสำหรับเด็ก เพราะภาษาเป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร เพื่อจะมีชีวิตอยู่ในสังคม การพัฒนาภาษา ไม่ใช่เพียงการฝึกให้เด็กฟัง พูด อ่าน และเขียน แต่การพัฒนาภาษายังเป็นการพัฒนากระบวนการคิด เมื่อคนเราสื่อสาร สมองต้องพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่คิดออกมาเป็นการพูด และการเขียน เมื่อฟัง สมองต้องพยายามคิดเทียบเคียงสิ่งที่ฟัง...

การจัดการเรียนรู้ตามหลัก Brain-Based Learning ด้านการเคลื่อนไหว

... จิตใจของเขาสงบลง การเล่นช่วยให้เด็กระบายพลังงานส่วนเกิน การเล่นช่วยพัฒนาการเรียนรู้ นักจิตวิทยาการศึกษาเองก็เชื่อว่า การเล่นช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กหลายด้าน เข้าเห็นว่าโครงสร้างของภาวะรู้คิดที่เด็กมีอยู่จะต้องถูกนำออกมาใช้ในชีวิตจริง ...
Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 7 Next