ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การศึกษา [x]
ผลการค้นหา 61 รายการ

7 ขั้นตอน ป้อนอาหารให้สมอง

... คือส่วนประกอบสำคัญของจุดเชื่อมกระแสประสาท (Synapse) ในสมองก็เป็นได้ 4. รับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระ การศึกษาวิจัยหลายชิ้นพบว่า การรับประทานอาหารจำพวกผักและผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดความบกพร่องด้านสติปัญญาได้อย่างเห็นได้ชัด ...

4 ทักษะสำหรับเด็กในศตวรรษที่ 21

... การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ยังต้องอาศัยทักษะการแก้ปัญหาผ่านการคิดวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด 4Cs: Collaboration , Creativity, Communication, and Critical Thinking ทักษะในศตวรรษที่ 21 กลายเป็นประเด็นร้อนในแวดวงการศึกษา ที่จะต้องเริ่มเตรียมผู้เรียนให้เข้าถึงทักษะเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะพ่อแม่ ...

พ่อแม่รุ่นใหม่ เข้าใจสมองวัยรุ่น

พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม พ่อแม่กับลูกวัยรุ่นเหมือนลิ้นกับฟันที่กระทบกระทั่งกันอยู่เป็นประจำ การทำความเข้าใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่น จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกที่อยู่ในวัยเปลี่ยนผ่านได้อย่างเหมาะสม

การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต

“การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต” ค้นพบความหมายและความสำคัญของ การพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital Development) จากหลากมุมมองของผู้มีส่วนในการวางรากฐานการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นเป็นทุนมนุษย์ที่ทรงคุณค่าในอนาคต

Brain-Based Learning (BBL) การป้องกันและแก้ปัญหา “แม่วัยใส”

... เพราะกว่าจะทำงานพึ่งตนเองได้ต้องใช้เวลานาน การที่เมืองไทยมีแม่วัยใสมาก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมและระบบการศึกษาไม่ได้นำความรู้ความเข้าใจทางชีวภาพมาจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ดีให้กับเด็ก ...

การสร้างเยาวชนของชาติ เพื่อตอบโจทย์อนาคต

... หากต้องการให้เศรษฐกิจดี ประชากรมีฐานะดีขึ้น และเศรษฐกิจมีการเติบโตแบบกระจาย สิ่งสำคัญคือการศึกษา เพราะจะช่วยในการพัฒนาประเทศ ช่วยให้คนใช้เทคโนโลยีเป็น จึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคนให้เก่งเสียก่อน ...

Brain-Based Learning (BBL) กับการแก้ปัญญาสังคม

... ที่ให้เด็กได้แสดงออกอย่างเต็มที่ก็จะช่วยลดปัญหาวัยรุ่นได้ การเข้าใจพฤติกรรมวัยรุ่น จากการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่น พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากวัยรุ่นไม่เข้าใจความไม่คงเส้นคงวาของผู้ใหญ่ ...

สนามเด็กเล่นตามหลัก Brain-Based Learning (BBL) : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท

... สนามเด็กเล่นตามหลัก BBL : แหล่งเรียนรู้การเล่นตามรอยพระยุคลบาท โดย นายดิสกร กุนธร สถาปนิกผู้ออกแบบการศึกษา นางจรรยา เรืองมาลัย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ ...

Brain-Based Learning (BBL) กับการพัฒนาอนาคตของชาติ

... สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ คุณนิจสุดา อภินันทาภรณ์ ผู้อานวยการสถาบันภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. อภิชาติ ประเสริฐ : ผู้ดำเนินรายการ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ ...

เล่น : สำคัญอย่างไร

สำหรับเด็กปฐมวัย “เล่น คือ เรียน” สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย สำหรับเด็กปฐมวัย “เล่น คือ เรียน” สนามเด็กเล่น BBL “เล่นตามรอยพระยุคลบาท” เป็นพื้นที่ที่ได้รับการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาสมองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นที่สนุกสนานและเติบโตอย่างสมวัย
Pages: 1 2 3 4 5 ... 7 Next