OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

382 | 1 สิงหาคม 2560
กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำตัวแทนคณะกรรมการบูรณาการฯ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อจัดแสดง กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ มุ่งเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 และหวังเชิญชวน ครู ผู้ปกครอง นำเยาวชนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก20 หน่วยงาน ที่ร่วมจัด 64 กิจกรรมในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศกว่า 223 แห่ง
  
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐานแหล่งเรียนรู้ของไทยให้สามารถบริการด้านองค์ความรู้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกเพศทุกวัยและทุกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองและพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน และส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงนำไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการฯ โดยมีสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เป็นเลขานุการฯ และหนึ่งในวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชน โดยใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับเยาวชน
   
ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้จัดกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั้งโครงการปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต โครงการติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน โครงการ Museum Thailand โครงการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ (Muse Pass) และโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Night at the Museum) โดยมีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 474,317คน

ในปีนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ จึงจัด กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ โดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมในรูปแบบ STEM Education ที่บูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนสู่ยุค Thailand 4.0 ทั้งนี้ มีหน่วยงานเข้าร่วม 20 หน่วยงาน จาก 25 หน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฯ จำนวน 64 กิจกรรม ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 223 แห่ง ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2560   

นอกจากนี้ คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั้งในรูปแบบแผ่นพับและเอกสารรวบรวมกิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น และมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์อย่างคุ้มค่า เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามความพร้อมและความถนัด และคาดหวังว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนเยาวชนให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเต็มที่ และจะเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงรุกของหน่วยงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

กิจกรรมไฮไลท์บางส่วนที่ทางคณะกรรมการบูรณาการฯ ได้นำมาจัดแสดง ณ ทำเนียบรัฐบาล อาทิ 
  1. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ว่าที่ ร.ท. ชำนาญ  เรียนเลิศอนันต์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำเสนอนิทรรศการ  รัชกาลที่ 4 กับดาราศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
  2. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ นำเสนอกิจกรรมจับตาฉากสุดท้ายของยานแคสสินี : วีรบุรุษแห่งดาวเสาร์ กิจกรรมสร้างความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ในสังคมไทย ผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับ ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนชัดเจน มีความโดดเด่นที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล
  3. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กองทัพอากาศ โดย นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ไล้เลิศ ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  นำเสนอกิจกรรมการสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ ที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการบินเบื้องต้น และสร้างแรงบันดาลใจด้านการบินให้กับเยาวชน ด้วยการให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์  ฟิสิกส์ทางกลศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การบิน 
  4. กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิการบดีกรมทรัพยากรธรณี นำเสนอกิจกรรมบิงโก จีโอพาร์ค เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเน้นให้ความรู้แก่เยาวชนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาผ่านเกมบิงโก
  5. กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายสมนึก  สุขช่วย รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นำเสนอกิจกรรมชุดความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นการปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในความสำคัญ และรู้จักการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 
  6. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวสุขสันต์ ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้พระอัจฉริยภาพด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผ่านการลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  7. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ นำเสนอกิจกรรม BOT CAMP กิจกรรมการเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่โลกอนาคตแห่งการเรียนรู้ และการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ผ่านเส้นทางของพัฒนาการความรู้ด้าน Robotics และ Automation  ซึ่งจะสามารถต่อยอดและพัฒนาไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่า ทางเศรษฐกิจ
สำหรับข้อมูลกิจกรรมสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ www.okmd.or.th/MuseAndLearn2U หรือติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/MuseAndLearn2U สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 02-105-6530 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

EEC Innovation Youth Camp จุดประกายแรงบันดาลใจเยาวชน

EEC Innovation Youth Camp จุดประกายแรงบันดาลใจเยาวชน

เมื่อวันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา มีเยาวชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีความประทับใจในการจัดการเรียนการสอนของ EEC และ OKMD ได้แสดงตนเป็นจิตอาสา สมัครเป็นผู้ช่วยสอน หรือ TA (Teacher Assistant) 
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ครั้งที่ 2/2560

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ครั้งที่ 2/2560

รอง นรม.พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจและเข้าถึง “ศาสตร์พระราชา”
OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย

OKMD เปิดสถาบัน YouTuber Academy แห่งแรกของไทย

ครั้งแรกในไทย – ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผอ.OKMD สำนักนายกฯ เป็นประธานเปิด YouTuber Academy แห่งแรกของไทย เพื่อสร้าง Video Content Creator รุ่นใหม่ โดยมีสาวน้อยร้อยล้านวิว พลอยชมพู และสิริลักษณ์ กิ่งก้าน จาก YouTube Thailand ร่วมงานด้วย 
โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน โดยความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย

สบร. ได้จัดทำบอร์ดความรู้ (Knowledge Board) ไปติดตั้งที่สถานีรถไฟหัวลำโพงเป็นสถานีนำร่อง

ข่าวและกิจกรรม