OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สัมมนา ”วิกฤติปฐมวัย กระทบอนาคตของชาติ”

2833 | 11 พฤศจิกายน 2559
สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ฯร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนาและขยายแนวคิดตามหลักการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง จัดสัมมนา ”วิกฤติปฐมวัย กระทบอนาคตของชาติ” เมือวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ อุทยานการเรียนรู้ โดยมี คุณหญิง ดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และกล่าวปาฐกถา จากนั้นเป็นการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านปฐมวัย อันประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย แพทย์ นักวิชาการ ผู้จัดทำสื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง สืบเนื่องจากประเด็นวิกฤติปฐมวัย และแนวทางแก้ไข ๔ เรื่องได้แก่
  1. การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
  2. การสร้างวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย
  3. การส่งเสริมความสามารถทางภาษาเด็กปฐมวัย
  4. การใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย
 เพื่อจะได้นำข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีมาปรับปรุงต้นฉบับเอกสารวิชาการในเรื่องดังกล่าวสำหรับเผยแพร่สู่สาธารณชน ต่อไปข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) โดยนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดทำสถานีออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD 

ข่าวและกิจกรรม