OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน | หัวข้อ "เมื่อภูมิปัญญาคือแก่นแท้ พาครัวไทยสู่ระดับโลก"