OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การผลิตผักปลอดสารพิษ

3026

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศลาว มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ธรรมชาติงดงามและเป็นแหล่งต้นน้ำน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร


ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดน่านใช้สารเคมีเพื่อการผลิตสินค้าทางเกษตรเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะส่งผลให้พืชอาหารมีการปนเปื้อนสารพิษแล้ว ผู้ปลูกยังได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น การทำเกษตรทางเลือก หรือเกษตรปลอดสารพิษจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ในกระบวนการผลิตพืชอาหารของจังหวัดน่าน

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 22302.85 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

ต้นอ่อนพืชออร์แกนิค เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปลอดภัย รับประทานง่าย เป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพ
ข้าวฮางปลอดสารพิษ

ข้าวฮางปลอดสารพิษ

คนในสังคมปัจจุบันหันมาดูแลเรื่องสุขภาพ ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุ
หอมแดง

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด  มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย
มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น

ศูนย์ความรู้กินได้