OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่

2585

การพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมเกี่ยวกับสินค้า และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร จำเป็นต้องทราบข้อมูลทั้งแหล่งผลิต ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำอาชีพด้านการเกษตร พัฒนาตนเองเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการอาชีพทั้งด้านมิติประสิทธิภาพ ผลตอบแทน และผลผลิตต่อไร่ ซึ่งเป็นการนำความรู้มาสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม

ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 3905.97 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

การเพาะต้นอ่อนพืชออร์แกนิค

ต้นอ่อนพืชออร์แกนิค เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ปลอดภัย รับประทานง่าย เป็นที่ต้องการของผู้รักสุขภาพ
ข้าวฮางปลอดสารพิษ

ข้าวฮางปลอดสารพิษ

คนในสังคมปัจจุบันหันมาดูแลเรื่องสุขภาพ ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุ
หอมแดง

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด  มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย
มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น

ศูนย์ความรู้กินได้