OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

รายการรับเรื่องร้องเรียน

วันที่ เรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่ร้องเรียน สถานะร้องเรียน
10/10/2017
17:30:14
ไปรษณีย์สามเสนใน ทำงานล่าช้า

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้  (ส่วนงานกลาง) 
รับเรื่อง 
Total: 1


รายงานผลการร้องเรียน
เรื่องร้องเรียน