OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021”

1404
01 เมษายน - 30 กันยายน 2564
โครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021”
สบร. จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอ “ของดีบ้านฉัน 2021” เพื่อจุดประกายความคิดให้คนรุ่นใหม่ ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่น่าสนใจ โดยเน้นการใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Knowledge Management ภารกิจหลักของ OKMD ประกอบด้วย 3 ด้าน 1) การสร้างองค์ความรู้ หรือ Knowledge Creation 2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือ knowledge Transfer 3) การใช้ประโยชน์และขยายผลองค์ความรู้ หรือ Knowledge Utilization เพื่อสามารถจัดการความรู้ที่เราต้องการ และนำมาถ่ายทอดองค์ความรู้เล่าเรื่องราว แชร์ประสบการณ์ ทักษะ และภูมิปัญญาให้กับผู้อื่นได้ รับรู้ เรียนรู้ ผ่านมุมมองใหม่ทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ สามารถนำไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้

1. รายละเอียดการประกวด
หัวข้อในการประกวด 4 หัวข้อหลัก
 • แมว เช่น เทคนิคเลี้ยงแมวในบ้านให้สุขภาพดีมีความสุข/ Cat story/ ทาสแมว ฯลฯ 
 • สุนัข เช่น เทคนิคเลี้ยงสุนัขในบ้านให้สุขภาพดีมีความสุข/ Dog story/ เรื่องลับๆของสุนัข ฯลฯ
 • หนังสือ เช่น หนังสือเล่มโปรด/ หนังสือน่าอ่าน/ หนังสือแนะนำ ฯลฯ
 • อาหาร เช่น เอกลักษณ์เฉพาะ กระบวนการผลิต อาหารแต่ละพื้นถิ่น ฯลฯ
2. คุณสมบัติผู้สมัคร
 • มัธยม  
 • นิสิต-นักศึกษา 
 • ประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)      
 • วัยเกษียณ
3. การรับสมัครและส่งผลงาน
 • เปิดรับสมัคร : สมัครผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/j6oDPpmaxU128Amo6 ส่งผลงานเป็นประเภทเดี่ยวหรือกลุ่มจำนวนไม่เกิน 3 คน
 • ส่งผลงาน : อัพโหลดผลงานพร้อม concept paper ผ่าน Google Drive แล้วส่ง link ผลงานพร้อม     ชื่อคลิป  ชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม)  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ okmdiacontest@gmail.com
  • หัวข้อ แมว : รับสมัครและส่งผลงาน 1-30 เม.ย. 64 ประกาศผล 1-15 พ.ค. 64*
  • หัวข้อ สุนัข : รับสมัครและส่งผลงาน 16พ.ค.-15 มิ.ย. 64 ประกาศผล 16-30 มิ.ย. 64*
  • หัวข้อ หนังสือ : รับสมัครและส่งผลงาน 1-30 ก.ค. 64 ประกาศผล 1-15 ส.ค. 64*
  • หัวข้อ อาหาร : รับสมัครและส่งผลงาน 16 ส.ค.-15ก.ย. 64 ประกาศผล 16-30 ก.ย. 64*
*หมายเหตุ : วัน-เวลาการประกาศผล อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4. รางวัลการประกวด
รางวัลจะแบ่งตามรุ่นอายุ ได้แก่ 1.มัธยม 2.นิสิต-นักศึกษา 3.ประชาชนทั่วไป (อายุไม่เกิน60ปี)     4.วัยเกษียณ 5. เกณฑ์การตัดสินการให้คะแนน
 • แนวคิดและเนื้อหา (30 คะแนน)
 • เทคนิคการถ่ายทำและการนำเสนอ (30 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (40 คะแนน)
6. การคัดเลือกผลงาน
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะเป็นผู้คัดเลือกผลงานในแต่ประเภท

7. กติกาและเงื่อนไข 
 • ผลงานการประกวดคลิปความยาว 3-7 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ
 • ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า HD (1280x720) เป็นไฟล์ประเภท.mp4
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปได้ทุกหัวข้อ  ไม่จำกัดจำนวน
 • คลิปที่ไม่เคยส่งประกวดที่อื่นมาก่อน
 • กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร. ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดโลโก้ของดีบ้านฉัน 2021 และโลโก้ OKMD เพื่อนำไปประกอบการจัดทำคลิปได้ที่นี่
                 
 
ติดตามรายละเอียดทาง www.okmd.or.th และ www.facebook.com/OKMDInspire
สอบถามรายละเอียด คุณฤทัยรัตน์ ครือเครือ 02-105-6511