OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงสร้าง OKMD

โครงสร้างคณะกรรมการ สบร. และคณะอนุกรรมการโครงสร้างคณะกรรมการ สบร.โครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลโครงสร้างคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล