ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — แหล่งเรียนรู้ [x]
ผลการค้นหา 4 รายการ

แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ กับการขับเคลื่อนเมืองแห่งความรู้

... อย่างเต็มศักยภาพตามความแตกต่างของแต่ละคน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่หลากหลายจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาสู่การเป็นเมืองแห่งความเรียนรู้ ...

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

แผนยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาและบูรณาการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

ความรู้คือโอกาส Knowledge is Opportunity

... Opportunity " โดยมีจุดมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการสร้างสรรค์องค์ความรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในการพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ ...

"ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต" ยกทัพ 24 กิจกรรมโดนใจเยาวชนทั่วประเทศ

คณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้นำร่องโครงการใหม่ "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต" ปูพรมจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศ ...
Pages: 1