ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เชียงใหม่ [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

การเลี้ยงปลาในนาข้าวในจังหวัดเชียงใหม่

ภาคการเกษตรของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่การผลิตด้านเกษตรยังมีผลิตภาพต่ำเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรทำการเกษตรโดยขาดความรู้ การพัฒนาให้เกษตรกรไทยเป็น Smart Farmer มีความรู้ในเรื่องที่ทำอยู่ มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมเกี่ยวกับสินค้า และมีความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร จำเป็นต้องทราบข้อมูลทั้งแหล่งผลิต ฤดูกาลที่ผลผลิตออก ปริมาณผลผลิต สภาพภูมิอากาศ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำ...

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

... และนำไปพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับเกษตรกรและชุมชนในจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ เสวนาหัวข้อ "สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น" ...
Pages: 1