ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — อัตลักษณ์ไหม [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

ผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย (Modern Thai Silk) ภายใต้โครงการเพิ่ม มูลค่าของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการที่ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต OTOP ที่ผลิตไหมไทยได้เรียนรู้ เข้าใจถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ได้รับคำปรึกษาจาก ผู้เชี่ยวชาญรอบ ด้าน มีข้อมูลวัตถุดิบ วัสดุ ความสำคัญของการออกแบบ...

แนวทางการออกแบบไหมไทยร่วมสมัย สำหรับผู้ประกอบการ

การศึกษาวิจัยพฤติกรรมการบริโภคไหมไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาวิเคราะห์และสังเคราะห์จนได้อัตลักษณ์ ของไหมไทย ข้อจำกัดการใช้ไหมไทย และโอกาสทางธุรกิจของไหมไทย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถศึกษา และนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิงวิชาการสำหรับลูกค้าธุรกิจ การพัฒนาต้นแบบไหมไทยร่วมสมัย ( Modern Thai Silk) เป็นโครงการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและใช้ผ้าไหมไทยให้สูงขึ้น โดยการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และนักออกแบบ ที่เกี่ยวข้องกับผ้าไหมไทยได้เรียนรู้...
Pages: 1