ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — หัตถกรรม [x]
ผลการค้นหา 6 รายการ

“ไม้เล่นได้” ของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของเล่นพื้นบ้านเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา ของเล่นเป็นสื่อกลางที่มีความสำคัญต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีของเล่นเป็นสื่อกลางที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในอดีตของเล่นพื้นบ้านมักจะเป็นของที่ผลิตขึ้นเอง และประยุกต์ดัดแปลงไปตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่างหลากหลายกันไป ของเล่นพื้นบ้านจึงเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่...

ช่างตัดเสื้อไต

ชุดไตเป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่ ชุดไต เป็นเครื่องแต่งกายที่มีศิลปะ แสดงถึงความมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวไตหรือชาวไทใหญ่ ซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมากที่สุด ชุดไตยังได้รับการส่งเสริมจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอปของจังหวัด และมีนโยบายให้แต่งกายด้วยขุดไตในวันปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี เห็นได้จากชาวแม่ฮ่องสอนแต่งกายด้วยชุดไตกันทั้งเมือง...

ช่างตัดชุดเกบาย่า

เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย วัฒนธรรมการแต่งกายฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดสตูล, ระนอง, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่ และตรัง มีความหลากหลาย มีการอ้างอิงและยึดโยงกับประวัติศาสตร์ของชาติพันธ์ชาวไทย ชาวมลายู และชาวจีนฮกเกี้ยน ที่มีการผสมผสานข้ามผ่านวัฒนธรรม ส่งผลให้มีรูปแบบการแต่งกายตามแต่ละพื้นที่ต่างกันตามวาระและเวลา เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวจังหวัดสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน...

งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

เสื้อปักลายลูกเดือยถือเป็นเอกลักษณ์ของคนในพื้นที่ ถึงแม้ไม่ได้เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแต่คนในพื้นที่ก็จะใส่เสื้อกะเหรี่ยงร่วมในงานและพิธีสำคัญต่างๆ ชาวกะเหรี่ยงมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจนเป็นวัฒนธรรมประจำเผ่า เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงที่ผู้หญิงทุกคนต้องทอผ้าให้คนในครัวเรือนใส่ และเป็นองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เดิมเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกายของชนเผ่า จะเป็นแบบดั้งเดิม ไม่มีลวดลาย สีสัน เช่น เสื้อเม็ดเดือย, ผ้าถุง แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการนำไหมประดิษฐ์มาดัดแปลงและตกแต่งลวดลายให้มีความทันสมัย...

น้ำต้น คนโท ล้านนา

... การตกแต่ง การผึ่ง การเผา แต่ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในบางขั้นตอนของการผลิต ศิลปหัตถกรรม “ น้ำต้น/คนโท ” เป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถและจินตนาการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นอาชีพที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างมาก ...

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล

สภาพภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน และศาสนาของภาคเหนือก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องจักสานของภาคเหนือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ภาคเหนือ หรือล้านนาไทยเป็นดินแดนที่มีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเองเป็นเหตุให้เครื่องจักสานในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น การทำเครื่องจักสานพื้นบ้านภาคเหนือ หรือล้านนาไทยเป็นอาชีพที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ เครื่องจักสานที่ทำขึ้นไม่ได้มีเฉพาะแต่เครื่องใช้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีของเล่น ของประดับตกแต่ง เช่น โมบายที่สานจากไม้ไผ่ หรือใบลาน...
Pages: 1