ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — สมองกับการเรียนรู้ [x]
ผลการค้นหา 68 รายการ

ของเล่นของลูก

สื่อการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของสมอง สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สื่อการเรียนรู้มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ของสมอง สมองเด็กเริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมสัมผัสได้ ไปสู่สิ่งที่เป็นนามธรรม ดังนั้นของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กจึงควรเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทุกช่องทาง...

เล่มนี้ ... หนูชอบ

หนังสือเล่มแรกของลูกมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาเมื่อเด็กเติบโตขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป หนังสือเล่มแรกของลูกมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางภาษาเมื่อเด็กเติบโตขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองควรใส่ใจพิถีพิถันให้เด็กได้สัมผัสกับหนังสือภาพและหนังสือสัมผัสที่เหมาะสม...

BBL รู้โดยธรรมชาติ

การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง คือการเรียนรู้ตามธรรมดา ธรรมชาติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองทุกช่วงอายุ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป การเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง คือการเรียนรู้ตามธรรมดา ธรรมชาติที่ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างและการทำงานของสมองทุกช่วงอายุ...

ลูกของเรา ... เรียนรู้แบบไหน

การจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้หลายรูปแบบ จะช่วยให้เด็กค้นพบความถนัดในการเรียนรู้ได้เร็วขึ้น สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองทุกสมองมีศักยภาพการเรียนรู้เท่าเทียมกัน แต่ความถนัดในการเรียนรู้ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ที่ได้รับ ดังนั้น...

เรียนทีละตอน สอนทีละขั้น

สมองไม่ได้เรียนรู้แบบสะเปะสะปะ แต่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังนั้น การเทความรู้ลงไปในคราวเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองไม่ได้เรียนรู้แบบสะเปะสะปะ แต่มีรูปแบบและขั้นตอน ดังนั้น การเทความรู้ลงไปในคราวเดียวย่อมไม่สอดคล้องกับการเรียนรู้ของสมอง...

ศิลปะของศิลปินน้อย

ศิลปะเด็กไม่เน้นความเหมือน แต่เน้นการแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ศิลปะเด็กไม่เน้นความเหมือน แต่เน้นการแสดงออก ถ่ายทอดสิ่งที่คิด สิ่งที่เห็นออกมาเป็นรูปธรรม เพื่อตรวจสอบความคิดของตนเองว่าถูกต้องหรือผิดเพี้ยนไปอย่างไร

เล่มแรกของนักอ่าน

เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน จากสิ่งที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เด็กๆ จึงเริ่มเรียนรู้จากการฟังนิทาน หนังสือสัมผัส...

ก้าวแรกของนักคิดรุ่นจิ๋ว

การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเล็กจะต้องเรียนจากของจริงที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป การเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของเด็กเล็กจะต้องเรียนจากของจริงที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ ต้องอาศัยการสังเกต การลงมือทำ การฝึกซ้ำ...

รู้ทีละขั้น

สมองมีลำดับขั้นในการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ข้ามขั้นจะทำให้เด็กขาดความเข้าใจ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองมีลำดับขั้นในการเรียนรู้ โดยเรียนจากของจริงไปหาสัญลักษณ์ จากง่ายไปยาก จากเรื่องใกล้ตัวไปสู่ไกลตัว จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม การเรียนรู้ที่ข้ามขั้นจะทำให้เด็กขาดความเข้าใจ...

รู้จริง ต้องลงมือทำ

เด็กต้องได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ยิ่งผ่านการ ยิ่งเชี่ยวชาญ สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป สมองเรียนได้ดีจากการลงมือทำ (Active learning) มากกว่า การนั่งฟังครูบรรยายเพียงอย่างเดียว (Passive learning) เด็กต้องได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 Next