ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ศูนย์ความรู้กินได้ [x]
ผลการค้นหา 39 รายการ

หอมแดง

หอมแดงเป็นพืชผักที่คนไทยนิยมนำมาใช้ปรุงอาหาร เป็นส่วนประกอบของเครื่องแกงไทยแทบทุกชนิด มีการใช้หอมแดงในอาหารไทยตำหรับต่างๆ มากมาย หอมแดงเป็นพืชผักและสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและคุ้นเคยมานาน เพราะมีคุณสมบัติหลายประการที่เหมาะกับอาหารไทย เช่น กลิ่นซึ่งช่วยดับกลิ่นคาวของเครื่องปรุงอื่นๆ ได้ดี รสชาติออกหวานและเผ็ดถูกปากคนไทย นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ช่วยให้เจริญอาหารและย่อยอาหาร คนไทยกินหอมแดงในหลากหลายรูปแบบ เช่น หอมแดงหัวเล็กๆ ทำเป็นหอมดองหรือดองทั้งต้นขณะที่ใบยังเขียวสด ใบสดและช่อดอกใช้ผัด...

เกลือสมุทร...ที่สมุทรสาคร

จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พบว่าจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีการทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย รองลงมาคือจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม การทำนาเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร “เกลือ” เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์อย่างไม่เสื่อมคลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์จำเป็นต้องใช้เกลือทั้งด้านการบริโภคและอุปโภค ไม่ว่าจะใช้ในการปรุงอาหาร การถนอมอาหาร รักษาโรค หรือพิธีกรรมต่างๆ จึงอาจกล่าวได้ว่าชีวิตมนุษย์ขาดเกลือไม่ได้ ปัจจุบันเกษตรกรที่ทำนาเกลือมีจำนวนลดลงอย่างมาก...

มหัศจรรย์พันธุ์มะเขือ 5 ยอด

การปลูกมะเขือ 5 ชนิดในต้นเดียวโดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่งนั้น การปลูกมะเขือเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สามารถทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมก็ได้ แต่การปลูกมะเขือแต่ละชนิดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไป จึงเกิดแนวคิดที่เรียนรู้และทดลองนำมะเขือชนิดต่างๆ 5 ชนิด ได้แก่ มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะเขือเทศ มะเขือยาว และมะเขือม่วง มารวมอยู่ในต้นเดียว โดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีเสียบกิ่ง มีมะเขือพวงเป็นต้นแม่ พบว่ามะเขือทั้ง 5 ชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถสร้างรายได้ที่ดีกว่า เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย...

มะพร้าวน้ำหอม

มะพร้าวน้ำหอมถูกนำไปแปรรูปเป็นขนม ของว่าง เครื่องดื่ม เครื่องใช้ และอื่นๆ ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมมาก มะพร้าวน้ำหอม เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมในการบริโภคสดและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ ตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ทำให้มีความต้องการมะพร้าวน้ำหอมในปริมาณสูงขึ้น มะพร้าวน้ำหอมของไทยเป็นการกลายพันธุ์มาจากมะพร้าวพันธุ์ต้นเตี้ยสีเขียวที่เรียกว่า หมูสีเขียว พื้นที่ที่เหมาะในการปลูกคือ ภาคกลาง โดยเฉพาะแถบอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รวมทั้งจังหวัดสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี สมุทรสงคราม...

ลูกประคบสมุนไพรสด

สมุนไพรไทยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคและมีหลายประเทศที่นำสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย แพทย์แผนโบราณได้นำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บกันอย่างแพร่หลาย การนำ สมุนไพร ชนิดต่างๆ มาใช้เป็นยารักษาโรคนั้น แพทย์แผนโบราณจะต้องมีการเก็บส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรมาใช้งาน และมีการนำมาแปรรูปหรือเป็นยารักษาโรคในรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ลูกประคบสมุนไพรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคของการแพทย์แผนไทย...

เปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปาง

กศน.อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงานวันรักการอ่าน มหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เซาะว่าหากิ๋น ท้องถิ่นนครลำปาง” 2 เมษายน 2560 : ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง (กศน.อำเภอเมืองลำปาง) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD จัดงานวันรักการอ่าน มหกรรมความรู้สร้างอาชีพ “เซาะว่าหากิ๋น ท้องถิ่นนครลำปาง” และ เปิดให้บริการมุมความรู้กินได้ลำปาง ณ ห้องสมุดปร ะชาชนจังห วัดลำปาง โดยมีนายสมชัย...

เครื่องจักสานล้านนาเสริมมงคล

สภาพภูมิประเทศ ศิลปวัฒนธรรม ขนบประเพณี ภาษาพูด ภาษาเขียน และศาสนาของภาคเหนือก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เครื่องจักสานของภาคเหนือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ภาคเหนือ หรือล้านนาไทยเป็นดินแดนที่มีศิลปวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นเป็นของตนเองเป็นเหตุให้เครื่องจักสานในภาคเหนือมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างไปจากภาคอื่น การทำเครื่องจักสานพื้นบ้านภาคเหนือ หรือล้านนาไทยเป็นอาชีพที่สืบต่อกันมาแต่โบราณ เครื่องจักสานที่ทำขึ้นไม่ได้มีเฉพาะแต่เครื่องใช้เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีของเล่น ของประดับตกแต่ง เช่น โมบายที่สานจากไม้ไผ่ หรือใบลาน...

การผลิตผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้นเนื่องจากตระหนักถึงพิษภัยที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือที่มีอาณาเขตอยู่ติดกับประเทศลาว มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง ธรรมชาติงดงามและเป็นแหล่งต้นน้ำน่าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ในปัจจุบันเกษตรกรในจังหวัดน่านใช้สารเคมีเพื่อการผลิตสินค้าทางเกษตรเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะส่งผลให้พืชอาหารมีการปนเปื้อนสารพิษแล้ว ผู้ปลูกยังได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายและก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ดังนั้น การทำเกษตรทางเลือก หรือเกษตรปลอดสารพิษจึงเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ในกระบวนการผลิตพืชอาหารของจังหวัดน่าน

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกร เป็นปุ๋ยทางใบที่ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน โดย ฐิติฌาภรณ์ พงศ์จันทร์ เกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ปุ๋ยเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่าสูงขึ้นทุกปี รัฐบาลจึงสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์ หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น น้ำหมักมูลสุกร ซึ่งนอกจากลดการนำเข้าปุ๋ยเคมีแล้ว ยังส่งผลดีต่อระบบนิเวศอีกด้วย น้ำหมักมูลสุกร จัดเป็นน้ำหมักชีวภาพ...

ผลิตเครื่่องเล่นดนตรีพื้นบ้าน "สะล้อ"

“สะล้อ” เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประจำภาคเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านล้านนา ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาเริ่มมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เครื่องดนตรี “สะล้อ” จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลที่ต้องการเล่นดนตรีพื้นบ้านและที่ต้องการศึกษา “สะล้อ” เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นเครื่องเล่นดนตรีประจำภาคเหนือ หากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองที่อยู่ภาคเหนือจะนึกถึงดนตรีพื้นบ้านล้านนา ส่วนใหญ่คงจะนึกถึง...
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next