ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — นักอ่าน [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เล่มแรกของนักอ่าน

เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน สมองดีสร้างได้ ... รายการที่นำคุณพ่อคุณแม่และครูผู้มีส่วนในการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยมารู้จักกับหลักการจัดการเรียนรู้ตามพัฒนาการโครงสร้างและการทำงานของสมอง เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และเติบโตสมวัยตามพัฒนาการครบทุกด้าน พร้อมสำหรับการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้นไป ภาษาเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ เด็กเรียนรู้จากภาษากาย ภาษาพูด ไปสู่ภาษาเขียน จากสิ่งที่สัมผัสได้ไปสู่สัญลักษณ์ที่เป็นนามธรรมมากขึ้น เด็กๆ จึงเริ่มเรียนรู้จากการฟังนิทาน หนังสือสัมผัส...
Pages: 1