OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Digital Government Summit 2017

744 | 7 พฤศจิกายน 2560
Digital Government Summit 2017
สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) หรือ อีจีเอ มีภารกิจสำคัญในการให้ความสนับสนุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐมีการทำงานอย่างบูรณาการเพื่อนำไปสู่การบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นขับเคลื่อนความเชื่อมโยงภาครัฐสู่บริการที่ดีแก่ประชาชนและสังคม จึงได้จัดงาน Digital Government Summit 2017 ขึ้นเพื่อแถลงผลงานและนโยบายทิศทางการปฏิบัติงานด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมที่ อีจีเอ ได้ดำเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรมให้ประชาชนได้ทราบถึงความก้าวหน้าและเทรนด์ด้านเทคโนโลยีในอนาคต

งาน Digital Government Summit 2017 ประกอบด้วยงานสัมมนาและนิทรรศการด้านรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้วัตถุประสงค์ในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ง่ายขึ้นในโลกดิจิทัล พร้อมเผยแนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านการ เปิดเผย เชื่อมโยง และการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพการให้บริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ตรงใจที่สุด และในส่วนนิทรรศการ มีการจัดแสดงโครงการความร่วมมือและผลงานนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมจากหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้ง่าย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ และร่วมลุ้นรับของรางวัลภายในงาน


Digital Government Summit 2017 by EGA : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560 โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : งานสัมมนา Digital Government Summit 2017 by EGA : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World

ส่วนที่ 2 : งานนิทรรศการ Smart Government  ณ Central Court  ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว"
กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

วชช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สบร. เปิดมุมความรู้กินได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้บริการด้านการทำมาหากินให้กับประชาชนในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม