OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

102 | 1 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา : ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2564) 
  • นักศึกษาไทย : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 13 มิถุนายน 2564
  • นักศึกษาต่างชาติ : สมัครตั้งแต่วันนี้ - 9 พฤษภาคม 2564
สมัครผ่านเว็บไซต์ : https://admission.kmutt.ac.th หรือ http://petchra.kmutt.ac.th
รายละเอียดเพิ่มเติม : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา โทร. 02-470-8368, 02-470-8426


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. ประกาศเจตนามุ่งมั่นเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม

สบร. จึงได้ประกาศเจตนามุ่งมั่นบริหารงานเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม แสดงความตั้งใจหรือคำมั่นที่จะพัฒนาองค์กร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีจริยธรรม โปร่งใส
OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

OKMD กับกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

โครงการ “พัฒนาต้นแบบสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง” ณ โรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ธีม คิด(ส์)ได้ คิด(ส์)ดี : OKMD แหล่งความรู้...สนุก

ข่าวและกิจกรรม