OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

467 | 10 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD
ประกาศผลผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD มีรายชื่อดังนี้

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตร Gift Voucher  Starbucks มูลค่า 300 บาท
• หนึ่ง​ฤทัย​ ศรีสวัสดิ์​
• กฤติเดช  วิทยาเดชาคุณ
• รัชนก   แสงขำ
• โสภาพร โรจนมงคล
• กุสุมา มะลูลีม

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตร Gift Voucher  Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท
• ขวัญชนก ศรีคำนวล
• นิตยา สระแก้ว
• มาลินี แห่งหน
• อธิปพัฒน์ พงษ์เดชคุณานนท์
• ชัยวัฒน์ มิเกรียง

ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกอื่นๆ 
กระเป๋าผ้าจาก OKMD
• กนกอร บุญหมั่น
• ดายานา  ปะยังซายี
• อุบลรัตน์ คงคา
• กรกวิน แซ่ตั้ง
• ปิยะวรรณ เตียสิริ

หนังสือองค์ความรู้ และสมุดโน๊ตจาก OKMD 
• นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร
• คัชพล จั่นเพชร
• อานนท์ ไชยซาววงค์
• นางสาวสิริลักษณ์ กวีวิโรจน์กุล
• เนิส มะลิลา
• สุบัน พรเวียง
• ณัฐวุฒิ ขุนเจริญ
• ขนิษฐนาถ ทองเข้ม
• อรุณรัตน์  ปฏิภาณเทวา
• กมลชนก ศรีคำนวล
• อาภาภรณ์ อังสาชน
• พิริยาพร  สุวรรณไตรย์
• อภิวัฒน์ ร่มแก้ว
• ฉัตรชัย เอี่ยมชูนาม
• Yasmin Mohbula
• วีริญญ์ วันแอเลาะ
• กิรณา  จันดาแสน
• ธงชัย  น้ำใส
• ยศศิริ ยศธร
• ดวงพร   โม้แหยม
• สุวรรณ จันทสาร
• จิรายุ สิริวัฒนานนท์กุล
• นาถระพินทร์ เบ็ญจวงค์
• บุษกร เคลือบบุญสอน
• สุภิรักษ์ พรหมมินทร์
• พวงหยก ยศธร
• กรวรรณ เห็นชัด
• มาลีนา รัมมะโรจน์
• นิชาภา หาญรุ่งเรืองกิจ
• ณธิดา แจ้ป้อม
• สุพิชญา​ โพธิ์​ลิ้ม​
• ธัญญลักษณ์ สังวาลย์
• นางสาวจันทิมา วิริภิรมย์กูล
• Nuttaya wongcharoenkiat
• บุญเลิศ แซ่อึ้ง
• ดวงกมล กมลสินธุ์
• น.ส.สมฤดี ซาวคำเขตต์
• จุฬาลักษณ์ ตั้งรัตนาพิบูล
• วิไลลักษณ์ สุขเจริญ
• ปิยะรัตน์ ขุนจิต
• อุทัยวรรณ ศรีบุญฤทธิ์พันธ์
• พิสิฐ สังวาลย์
• ปิยรัตน์ เกิดแสง
• ปัทมาวดี นาวานุเคราะห์
• ยุพิน นิลเปี่ยม
• phattraya purikitikornkul
• สุพรรษา โพธิ์ศรี
• นางประไพพรรณ  ปราณี
• วรา​ลักษณ์​ จี​รัตน์​โส
• นายสง่า เหรียญชัยเจริญ
• นางสาวสุภาพรรณ ทองเจือ
• นางจิรายุ ลิ้มประพันธ์
• นายอัยรักษ์ ปัทมาพิรัตน์
• สุทธิพงษ์ บุญมาก
• ปัญจรัตน์ ธีรธรรมสถิตย์
• อดิศักดิ์ ดารากัย
• อรทัย ชวนนิยมตระกูล
• นาย​อัคร​พันธ์​  ทวี​ศักดิ์​
• กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
• อรอุมา พิลาอาจ
• ธนพร ฤกษ์ขวัญยังมี
• Chantip Treratha
• ณัฐธพล  นันทขว้าง
• นางปัทมา  แคนยุกต์
• เวชพิสิฐ ธนาวุฒิสวัสดิ์
• บงกชรัตน์ ปรีเปรม
• โสภาวดี เกิดกลาง
• สุนีย์ อรุณกุลวัฒนา
• สุพัตรา ธีระเมฆ
• จิตติมา  แก้วงาม
• ประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา
• สุรศักดิ์ ตีระสุชัย
• สุพิศ ว่าวภู่
• สิรภัทร สิริบรรสพ
• อัจฉริยา เล็กเพชร
• ปิยะบุตร พัฒนจิรารัชกุล
• นาย นฤชา รุ่งเรือง
• นางสาวณัฐธิดา รุ่งเรือง
• กิตติยากร เมทนีชวลิต
• ทิพย์วรรณ ฉันทวศินกุล
• นาตยา ดวงกางใต้
• ซูซานา ยาเลห์
• กชพร คำเจริญ
• อังสนา​    แสง​วิจิตร​
• ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัล Gift Voucher Starbucks และ Tesco Lotus และของที่ระลึกจาก OKMD ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางทีมงานจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดผลงานดีๆ ต่อไปในอนาคต


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0  ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

โอกาสและทางเลือกกับ 4 เวิร์คชอปงานคราฟท์ ตอบโจทย์คนไทย 4.0 ในการต่อยอดอาชีพสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาไทย

OKMD  ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์
OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม สร้างสรรค์ กิจกรรมความรู้ Knowledge in the park ฟรี!!

OKMD ร่วมกับ มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะกลางกรุงสำหรับเด็ก เยาวชน และ ประชาชนผู้รักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมความรู้เชิงบูรณาการ Knowledge in the (Museum’s) Park ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019
สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ข่าวและกิจกรรม