OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

415 | 10 มิถุนายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD
ประกาศผลผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD มีรายชื่อดังนี้

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตร Gift Voucher  Starbucks มูลค่า 300 บาท
• หนึ่ง​ฤทัย​ ศรีสวัสดิ์​
• กฤติเดช  วิทยาเดชาคุณ
• รัชนก   แสงขำ
• โสภาพร โรจนมงคล
• กุสุมา มะลูลีม

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตร Gift Voucher  Tesco Lotus มูลค่า 100 บาท
• ขวัญชนก ศรีคำนวล
• นิตยา สระแก้ว
• มาลินี แห่งหน
• อธิปพัฒน์ พงษ์เดชคุณานนท์
• ชัยวัฒน์ มิเกรียง

ผู้โชคดีที่ได้รับของที่ระลึกอื่นๆ 
กระเป๋าผ้าจาก OKMD
• กนกอร บุญหมั่น
• ดายานา  ปะยังซายี
• อุบลรัตน์ คงคา
• กรกวิน แซ่ตั้ง
• ปิยะวรรณ เตียสิริ

หนังสือองค์ความรู้ และสมุดโน๊ตจาก OKMD 
• นายเอกรินทร์ ผดุงทรัพย์ถาวร
• คัชพล จั่นเพชร
• อานนท์ ไชยซาววงค์
• นางสาวสิริลักษณ์ กวีวิโรจน์กุล
• เนิส มะลิลา
• สุบัน พรเวียง
• ณัฐวุฒิ ขุนเจริญ
• ขนิษฐนาถ ทองเข้ม
• อรุณรัตน์  ปฏิภาณเทวา
• กมลชนก ศรีคำนวล
• อาภาภรณ์ อังสาชน
• พิริยาพร  สุวรรณไตรย์
• อภิวัฒน์ ร่มแก้ว
• ฉัตรชัย เอี่ยมชูนาม
• Yasmin Mohbula
• วีริญญ์ วันแอเลาะ
• กิรณา  จันดาแสน
• ธงชัย  น้ำใส
• ยศศิริ ยศธร
• ดวงพร   โม้แหยม
• สุวรรณ จันทสาร
• จิรายุ สิริวัฒนานนท์กุล
• นาถระพินทร์ เบ็ญจวงค์
• บุษกร เคลือบบุญสอน
• สุภิรักษ์ พรหมมินทร์
• พวงหยก ยศธร
• กรวรรณ เห็นชัด
• มาลีนา รัมมะโรจน์
• นิชาภา หาญรุ่งเรืองกิจ
• ณธิดา แจ้ป้อม
• สุพิชญา​ โพธิ์​ลิ้ม​
• ธัญญลักษณ์ สังวาลย์
• นางสาวจันทิมา วิริภิรมย์กูล
• Nuttaya wongcharoenkiat
• บุญเลิศ แซ่อึ้ง
• ดวงกมล กมลสินธุ์
• น.ส.สมฤดี ซาวคำเขตต์
• จุฬาลักษณ์ ตั้งรัตนาพิบูล
• วิไลลักษณ์ สุขเจริญ
• ปิยะรัตน์ ขุนจิต
• อุทัยวรรณ ศรีบุญฤทธิ์พันธ์
• พิสิฐ สังวาลย์
• ปิยรัตน์ เกิดแสง
• ปัทมาวดี นาวานุเคราะห์
• ยุพิน นิลเปี่ยม
• phattraya purikitikornkul
• สุพรรษา โพธิ์ศรี
• นางประไพพรรณ  ปราณี
• วรา​ลักษณ์​ จี​รัตน์​โส
• นายสง่า เหรียญชัยเจริญ
• นางสาวสุภาพรรณ ทองเจือ
• นางจิรายุ ลิ้มประพันธ์
• นายอัยรักษ์ ปัทมาพิรัตน์
• สุทธิพงษ์ บุญมาก
• ปัญจรัตน์ ธีรธรรมสถิตย์
• อดิศักดิ์ ดารากัย
• อรทัย ชวนนิยมตระกูล
• นาย​อัคร​พันธ์​  ทวี​ศักดิ์​
• กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร
• อรอุมา พิลาอาจ
• ธนพร ฤกษ์ขวัญยังมี
• Chantip Treratha
• ณัฐธพล  นันทขว้าง
• นางปัทมา  แคนยุกต์
• เวชพิสิฐ ธนาวุฒิสวัสดิ์
• บงกชรัตน์ ปรีเปรม
• โสภาวดี เกิดกลาง
• สุนีย์ อรุณกุลวัฒนา
• สุพัตรา ธีระเมฆ
• จิตติมา  แก้วงาม
• ประสิทธิ์ อนุกูลวิทยา
• สุรศักดิ์ ตีระสุชัย
• สุพิศ ว่าวภู่
• สิรภัทร สิริบรรสพ
• อัจฉริยา เล็กเพชร
• ปิยะบุตร พัฒนจิรารัชกุล
• นาย นฤชา รุ่งเรือง
• นางสาวณัฐธิดา รุ่งเรือง
• กิตติยากร เมทนีชวลิต
• ทิพย์วรรณ ฉันทวศินกุล
• นาตยา ดวงกางใต้
• ซูซานา ยาเลห์
• กชพร คำเจริญ
• อังสนา​    แสง​วิจิตร​
• ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล


ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่าน ทางทีมงานจะจัดส่งของรางวัล Gift Voucher Starbucks และ Tesco Lotus และของที่ระลึกจาก OKMD ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้
 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางทีมงานจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดผลงานดีๆ ต่อไปในอนาคต


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

สวพส. และ สบร. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมนวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน
EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” ระยะที่ 2

EEC ร่วมกับ OKMD เปิดโครงการพัฒนา “บุคลากรต้นแบบ” เพื่อผลิตบุคลากรรองรับนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 เพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย และ SME

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับวิทยาลัยชุมชนตราดและเครือข่ายการจัดการความรู้แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ในชุมชน
สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สบร. และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

การพัฒนาพื้นทีสาธารณะเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน และครอบครัว ศึกษาวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

ข่าวและกิจกรรม