OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

1223 | 1 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกจากการตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ผู้ตอบแบบสอบถามจากทางเว็บไซต์ OKMD

บัตรเติมน้ำมันจาก Shell 5 รางวัล (รางวัลละ 500 บาท)
 1. คุณพิมุข พิกุลทอง
 2. คุณจันทิมา วิริภิรมย์กูล
 3. คุณสุภาพร วรุณโชติกุล
 4. คุณคมปกรณ์ พลายนาค
 5. คุณรุ่งนภา อังสุโชติ
Gift Voucher จาก Big C 5 รางวัล (รางวัลละ 300 บาท)
 1. คุณพัทธนันท์ ทรายเมืองมา
 2. คุณ Pattara Kladkaew
 3. คุณจารุนันท์  อธิประยูร
 4. คุณนางสาวจันทร์จิรา เนตรนิลพฤกษ์
 5. คุณจารุวรรณ จาง
Gift Voucher จาก Starbucks 20 รางวัล (รางวัลละ 100 บาท)
 1. คุณสุริยา ถวิลบุญ
 2. คุณสมคิด นันตรัตน์
 3. คุณอัจฉรา กังบุญมา
 4. คุณสุวรรณี วัฒนชัยเจริญ
 5. คุณสุธีรา กิจนาบูรณ์
 6. คุณณัฐวุฒิ วังมณี
 7. คุณจารุวรรณ ตันรัตนาวงศ์
 8. คุณโนร์ฮามีมี คีรี
 9. คุณเจ๊ะฮานิง  เจ๊ะเล๊าะ
 10. คุณอรพร  เจริญกิจ
 11. คุณรุ่งนภา ละมูล
 12. คุณสมร ทองคำ
 13. คุณศรินทร์ญา อารีย์
 14. คุณ Pakjira Sukkasam
 15. คุณขนิษฐา จิตอรุโณทัย
 16. คุณสุโชค ใหญ่ไล้บาง
 17. คุณจันทร์จิรา ดนตรีนิลพฤกษ์
 18. คุณวนิดา อุณหอิสริยกุล
 19. คุณณิชกานต์ กองสวัสดิ์
 20. คุณทิพวรรณ สวัสดิโสภา

ผู้ตอบแบบสอบถามจากเฟซบุ๊ก OKMD

บัตรเติมน้ำมันจาก Shell 5 รางวัล (รางวัลละ 500 บาท)
 1.  คุณเพชรรัตน์ ชนิดกุล
 2. คุณชุติมา ด่านวิจิตร
 3. คุณจิราพร เนตรสมบัติผล
 4. คุณฤทัยรัตน์ เส้งสุวรรณ์
 5. คุณว่าที่ร.ต.หญิงวราลักษณ์ จีรัตน์โส
Gift Voucher จาก Big C 5 รางวัล (รางวัลละ 300 บาท)
 1. คุณลัดดา แสงสาย
 2. คุณเอกชัย แซ่ลิ้ม
 3. คุณรภิษา  หงษ์ทอง
 4. คุณชุติมา สุระเสน
 5. คุณรัตนาภรณ์ แสนหล้า
Gift Voucher จาก Starbucks 20 รางวัล (รางวัลละ 100 บาท)
 1. คุณปรานี แก้วนิพนธ์
 2. คุณ Thitipong Vichitvaranont
 3. คุณอิชญาภา วงศ์พันธ์
 4. คุณเสาวลัดษณ์ เกิดเกรียงบุญ
 5. คุณภัคพนธ์
 6. คุณศิริพร จ่ามีเคน
 7. คุณศตนันท์ร ใยแสง
 8. คุณนุชจิตรา สุขสีดา
 9. คุณ Nuttaya wongcharoenkiat
 10. คุณนูรฮาซานะห์ มาหามุ
 11. คุณวัชรกรณ์ จิตรวรรณวงศ์
 12. คุณศิริกุล แซ่เอี้ยว
 13. คุณชิน รติธรรมกุล
 14. คุณวันเพ็ญ เปี่ยมปิ่นเศษ
 15. คุณวรัชยา แสนสุข
 16. คุณกฤษณา กัณหา
 17. คุณสุวรรณา จันทา
 18. คุณกรณิช ละสา
 19. คุณศรัณย์ อภิรมย์สรรค์
 20. คุณอาทร รวีรุ่งฤทธิ์

 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางทีมงานจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดผลงานดีๆ ต่อไปในอนาคต


ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

ประกาศผลการประกวดคลิปทำอาหารง่ายๆอย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ "This is my recipe"

สอดรับกับนโยบาย อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

OKMD จัดกิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (Market Testing) โดยนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพหุปัญญาสำหรับเด็กระดับมัธยมศึกษา

OKMD จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามแนวคิดพหุปัญญาทั้ง 8 ด้านให้กับน้องๆ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์เพื่อจัดทำต้นแบบกิจกรรมสำหรับเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

OKMD ลงพื้นที่เพื่อศึกษาการจัดทำสถานีออกกำลังกายและฟื้นฟูสุขภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ จัดทำโดยคณะนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาสนามเด็กเล่น OKMD 

ข่าวและกิจกรรม